Bezpieczeństwo i higiena służby celników

Bezpieczeństwo i higiena służby celników

Każdy kierownik urzędu celnego musi chronić życie i zdrowie funkcjonariusza celnego przez zapewnienie mu bezpiecznych oraz higienicznych warunków służby przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Warto tu od razu podkreślić, że ochrona życia i zdrowia funkcjonariusza celnego to organizowanie służby w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym oraz innym schorzeniom związanym z warunkami służby.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków służby kierownik urzędu musi realizować przez:

- zapewnienie pełnienia służby w budynkach i pomieszczeniach, które spełniają wymagania oraz normy odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy celnych,

- właściwe utrzymanie budynków, pomieszczeń, stanowisk służbowych, pojazdów, maszyn oraz innych urządzeń technicznych i instalacji,

- stworzenie właściwych warunków higienicznosanitarnych i udostępnienie funkcjonariuszom celnym niezbędnych środków higieny osobistej,

- zorganizowanie właściwego na danym stanowisku służbowym wyposażenia technicznego gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności służbowych i spełniającego wymagania określone w odpowiednich przepisach,

- zaopatrzenie funkcjonariuszy celnych w niezbędne środki ochrony indywidualnej zapewniające neutralizację zagrożeń i prawidłową ochronę oraz odzież i obuwie robocze,

- zapoznawanie funkcjonariuszy celnych z przepisami i zasadami w zakresie bezpiecznego wykonywania czynności służbowych oraz wydawanie stosownych instrukcji w tym zakresie,

- zapewnienie przestrzegania przez funkcjonariuszy celnych przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby,

- informowanie o zagrożeniach oraz systemie udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia,

- zapewnienie wykonania zaleceń wydawanych przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne uprawnione podmioty.

Z kolei obowiązkiem przełożonego funkcjonariuszy celnych jest:

- organizowanie wykonywania zadań przez podległych funkcjonariuszy przy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków służby,

- informowanie funkcjonariuszy o sposobach wykonywania czynności służbowych, występujących zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach awarii lub zagrożenia,

- egzekwowanie przestrzegania przez podległych funkcjonariuszy przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby,

- organizowanie służby z uwzględnieniem zabezpieczenia funkcjonariuszy przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami związanymi z wykonywaniem obowiązków służbowych,

- informowanie funkcjonariuszy o sposobie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej,

- zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami.

Skomentuj