Bezpieczeństwo prac ziemnych - klin odłamu gruntu

Bezpieczeństwo prac ziemnych - klin odłamu gruntu

Sposób określania klina odłamu gruntu oraz bezpiecznej odległości przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu wykopów szerokoprzestrzennych

Podstawowe zasady bezpieczeństwa wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym nakazują wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznego działania każdego sprzętu (koparka, równiarka, ładowarka).

Strefa niebezpieczna jest równa największemu zasięgowi maszyny powiększonemu o 6 m. Poza tym maszyna powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem naturalnego odłamu dla danej kategorii (rodzaju) gruntu.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu i składowaniu go na odkład należy pamiętać, aby odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu wynosiła:

  • nie mniej niż 3 m dla gruntów przepuszczalnych,

  • nie mniej niż 5 m dla gruntów nieprzepuszczalnych.

Zabronione jest:

  • Składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu – jeżeli jego ściany są obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obciążenia naziomem,

  • Składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

Metody obliczania klina odłamu:

  1. metoda obliczania oparta na kącie stoku naturalnego dla danego rodzaju (kategorii) gruntu i wysokości skarpy wykopu lub nasypu

 Gdzie:

- kąt stoku naturalnego gruntu

L₁ - zasięg klina odłamu gruntu wynoszący L₁=

h – wysokość skarpy

Lc – bezpieczna odległość ustawienia maszyny mierzona od początku głębokości wykopu wynosząca Lc = L₁ + 0,6 m

Tab 1.Wartość kąta stoku naturalnego gruntu () i ich tangensów(tg)

Rodzaj (kategoria) gruntu

Kąt

tg

Piasek suchy 

34°

0,6

Grunty mało spoiste

39°

0,8

Spękane skały

45°

1,0

Grunty spoiste, gliny

64°

2,0

Skały lite

--

--

   

2. metoda obliczania oparta na pochyleniu skarpy wykopu lub nasypu


 

Gdzie :

h – wysokość skarpy

a – długość podstawy skarpy

Lc – bezpieczna odległość ustawienia maszyny mierzona od początku głębokości wykopu wynosząca

Lc = a + 0,6m
 

Tab2. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu dla zerowego klina odłamu gruntu

Rodzaj gruntu

Pochylenie skarpy h/a

Piasek suchy

1:1,5

Grunty mało spoiste

1:1,25

Spękane skały

1:1

Grunty spoiste, gliny

1:0,5

 Skały lite

ściany pionowe

 

Przykład:

Obliczyć Lc dla gruntów mało spoistych przy wysokości wykopu 6 m.

Pochylenie skarpy wg tabeli 2:

1:1,25 =

H = 6 m

a = 1,25*h

a = 1,25*6 m = 7,5 m

Odpowiedź:
Lc = a + 0,6

Lc = 7,5 + 0,6

Lc = 8, 1 m

Źródło:

Maciej Jodłowski „ Operator maszyn do robót ziemnych” wydawnictwo KaBe Krosno 2007

Skomentuj