Bezpieczeństwo pracy na drabinie przenośnej

Bezpieczeństwo pracy na drabinie przenośnej

Prace wykonywane na drabinie i z drabiny zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego przed przystąpieniem do pracy z nimi należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

Drabina stanowi podstawowy sprzęt do pracy na wysokości. Dla przypomnienia pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Z kolei praca na wysokości jest uznawana za pracę niebezpieczną.

Należy jednak mieć na uwadze, iż drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze tylko w warunkach, kiedy użycie bardziej bezpiecznego sprzętu (np. podestów roboczych) nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka lub krótkotrwałego wykonywania pracy.

Bezpieczeństwo pracy na drabinie – zasady ogólne

Przed rozpoczęciem pracy na drabinie należy zapoznać się z instrukcją bezpiecznego korzystania z drabiny.

Bezpieczne korzystanie z drabiny można zapewnić przez:

  • właściwy dobór drabiny do wykonywanej pracy,
  • każdorazowe przeglądy jej stanu technicznego,
  • prawidłowe użytkowanie sprzętu,
  • podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

Drabina przenośna powinna być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo  użytkownika oraz osób przebywających w pobliżu.

W przypadku wykorzystywania drabiny wieloczęściowej łączonej lub wysuwanej, nie wolno dopuścić do przemieszczana się różnych części względem siebie.

Przede wszystkim drabiny nie wolno przeciążać – waga użytkownika wraz z wyposażeniem nie może przekraczać nośności drabiny określonej przez producenta.

Do obowiązków użytkownika należy dostosowanie się do oznaczeń i informacji o bezpiecznych sposobach użytkowania, znajdujących się na drabinie.

Odzież robocza i ochronna

Do prac na drabinie należy zakładać odzież roboczą. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać. Jeżeli chodzi o obuwie, to powinno zakładać się pełne buty z podeszwą antypoślizgową.

Przy pewnych czynnościach związanych z wykorzystaniem drabiny powinno się także używać rękawic roboczych i hełmu ochronnego z aktualnym terminem użytkowania (określonym przez producenta) oraz innych środków ochrony indywidualnej, w zależności od występujących zagrożeń.

Skomentuj