Bezpieczeństwo pracy na kolei

Problematyka bezpieczeństwa pracy na kolei znalazła się w sferze szczególnego zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy ze względu na szereg poważnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu robót torowych.

Kontrolami objęto również czas pracy maszynistów, ze względu na jego istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
W trakcie kontroli inspektorzy pracy sprawdzali poprawność wywiązywania się pracodawców z obowiązków określonych w przepisach Kodeksu pracy, szczegółowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, postanowieniach układów zbiorowych kontrolowanych podmiotów oraz instrukcjach kolejowych dotyczących organizacji bezpiecznej pracy podczas wykonywania robót torowych.
Ze względu na potrzebę skutecznej realizacji zadań w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp oraz przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego istotnego znaczenia nabiera współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Transportu Kolejowego w formie wspólnych kontroli lub kontroli na wniosek organu współdziałającego celem wzajemnego wspomagania się w realizacji zadań.

Całość: Bezpieczeństwo pracy na kolei – materiał przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd Transportu Kolejowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Skomentuj