Bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów

Bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów

Nadmiar śniegu na dachu może spowodować jego zawalenie, a śnieg i lód na krawędziach dachu mogą zagrażać przechodniom, dlatego tak ważne jest odśnieżanie dachów z obiektów budowlanych.

Obowiązkiem właściciela i zarządcy budynku jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałowujących na obiekt, związanych z działaniem siły natury. Obowiązek ten jest zapewniony m.in. poprzez systematyczne odśnieżanie dachów, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo konstrukcji obiektu budowlanego. Obiekt ten należy poddawać okresowej kontroli w czasie jego użytkowania, w tym dwa razy do roku, w terminie od 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 oraz każdorazowej kontroli bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt.

Właściciel lub zarządca ma także obowiązek prowadzenia książki obiektu budowalnego, w której zanotowane są wszystkie kontrole techniczne budynku. Jeżeli stan techniczny dachu wzbudza wątpliwości, a budynek nie przeszedł okresowej kontroli technicznej, nie wolno dopuścić pracowników do pracy, gdyż może to zagrozić ich życiu i zdrowiu.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia konstrukcji budynku, właściciel powinien określić w porozumieniu z uprawnionym konstruktorem sposób odśnieżania dachu.

Odśnieżanie jest pracą na wysokości, dlatego aby zmniejszyć do minimum ryzyko wypadku należy dopuszczać do odśnieżania tylko osoby:

  • z aktualnymi badaniami lekarskimi do pracy na wysokości,
  • po odbytym szkoleniu bhp ogólnym i stanowiskowym oraz szkoleniu z zakresu ochrony przed upadkiem.

Osoba odpowiedzialna za pracę przy odśnieżaniu, powinna:

  • sprawować bezpośredni nadzór nad pracownikami i przygotować dla nich imienny podział zadań,
  • wyposażyć pracowników w stosowne środki ochrony indywidualnej,
  • opracować plan ratowniczo-ewakuacyjny.

Skomentuj