Bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych

Stosownie do art. 190 Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 lat.

Przepisy działu IX Kodeksu pracy jako podstawowy cel zatrudnienia pracownika młodocianego wskazują umożliwienie mu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Jego realizacja odbywa się przy zachowaniu szczególnych zasad ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego młodocianego oraz szczególnych procedur chroniących stosunek pracy, którego stroną jest młodociany.
Dlatego też biorąc pod uwagę, że pracownicy młodociani ze względu na ich stopień dojrzałości i warunki psychofizyczne powinni podlegać szczególnej ochronie, polski ustawodawca postanowił nałożyć na pracodawców dodatkowe obowiązki zmierzające do ochrony ich życia i zdrowia. Zasady zatrudniania młodocianych określają przepisy Kodeksu pracy oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze.
Państwowa Inspekcja Pracy traktuje ocenę przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pracowników młodocianych jako jeden ze stałych elementów podejmowanych działań kontrolnych.

Całe opracowanie Państwowej Inspekcji Pracy znajdziecie tutaj

Skomentuj