Bezpieczeństwo pracy w kolei

Bezpieczeństwo pracy w kolei

Zmiany w sektorze transportu kolejowego i związany z nimi wzrost liczby przewoźników kolejowych oraz podmiotów utrzymujących tabor i infrastrukturę sprawiają, że niezbędne jest kontynuowanie obecnych i nowych...

   Podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przewozów jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym w sektorze kolei. Ponadto działania takie wpływają na zapewnienie tej gałęzi kluczowej roli w systemie transportowym kraju, minimalizują zagrożenia i w efekcie pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz rentowności. Użytkownicy kolei wybierają ten rodzaj transportu, mając wobec niego konkretne oczekiwania związane z możliwością korzystania z usługi przewozu, która nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia pasażerów lub „kondycji” transportowanych towarów. Stąd też wymagają nie tylko możliwości korzystania z usług kolejowych po przystępnych cenach, stabilnych i wiarygodnych, o odpowiednim standardzie i pożądanym zasięgu, ale przede wszystkim bezpiecznych.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo kolei

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, w tym bezpieczeństwo pracy, zależy od wielu czynników, tak o charakterze technicznym, związanych z infrastrukturą i taborem, jak i organizacyjnym oraz ludzkim, związanych bezpośrednio z personelem wykonującym liczne zadania niezbędne do funkcjonowania transportu szynowego.

Rys. Elementy bezpieczeństwa pracy na kolei

   Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą wszystkie podmioty prowadzące działalność w ramach systemu kolejowego. Szczególna rola w tym obszarze przypada zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom kolejowym i podmiotom zajmującym się utrzymaniem taboru, na których spoczywa obowiązek zapewnienia: należytego stanu technicznego infrastruktury kolejowej i taboru, organizacji ruchu i przewozów kolejowych, wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zgodnych z prawem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przypisanie odpowiedzialności wskazanym podmiotom wynika z faktu, że zagrożenia występujące w tym sektorze mogą być skutecznie identyfikowane, monitorowane i ograniczane jedynie w specyficznych miejscach ich występowania, m.in. dzięki systemom zarządzania bezpieczeństwem i systemom zarządzania jakością usług i wyrobów. Obok ww. podmiotów odpowiedzialność za bezpieczne działanie systemu kolejowego spoczywa na producentach, podmiotach prowadzących utrzymanie, właścicielach taboru kolejowego, usługodawcach i podmiotach realizujących przewozy, którzy odpowiadają za swoje produkty czy usługi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei.

   Wskazane jest, aby systemy i procesy były oceniane przez niezależną stronę trzecią, posiadającą akredytację, jaką jest np. Transportowy Dozór Techniczny – Jednostka certyfikująca systemy zarządzania nr AC 111 i certyfikująca zgodność wyrobów nr AC 126 oraz certyfikująca personel nr AC 163.

Skomentuj