Bezpieczna eksploatacja pilarek tarczowych

Bezpieczna eksploatacja pilarek tarczowych

Pilarka tarczowa jest niebezpiecznym urządzeniem. Niebezpieczeństwo dodatkowo wzrasta wówczas, gdy pilarka tarczowa nie ma wystarczającej ilości zabezpieczeń.

Należy używać popychacza:

 • zawsze, gdy wykonywane są cięcia krótsze niż 300 mm;
 • kiedy podaje się ostatnie 300 mm materiału przy cięciu wzdłużnym;
 • gdy szerokość ciętego materiału nie przekracza 150 mm.

W czasie pracy z piłą tarczową należy pamiętać o odpowiedniej organizacji stanowiska pracy oraz o środkach ochrony indywidualnej w szczególności:

 • stosować nakrycie głowy całkowicie zakrywające włosy oraz odzież bez odstających i luźno zwisających części, a także nie obsługiwać pilarki w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi. Należy także stosować ochronniki słuchu, osłonę oczu, a w przypadku zapylenia – maski przeciwpyłowe;
 • zadbać o skuteczną wentylację pomieszczenia, w którym pracuje piła i nie dopuszczać do gromadzenia się pyłu drzewnego w pomieszczeniu pracy pilarki. Pył drzewny, zwłaszcza dębu, buka, grabu, może powodować raka płuc. Pył stwarza duże zagrożenie wybuchowe;
 • przestrzegać zasad zawartych w instrukcji obsługi.

Podczas pracy zabronione jest:

 1. otwierania lub zdejmowanie osłon pilarki bądź innych urządzeń chroniących przed urazami;
 2. czyszczenie mechanizmów roboczych lub ich konserwowanie;
 3. sprawdzanie dokładności obrabiania materiału lub dokonywanie innych podobnych czynności oraz usuwanie wiórów i odpadów powstających w toku cięcia;
 4. pozostawienie bez nadzoru pilarki podłączonej do instalacji elektrycznej lub z uruchomionym silnikiem napędowym, jeżeli mają do niej dostęp osoby postronne lub dzieci.

Uwaga!

Trociny, wióry, odpady należy usuwać z pilarek  za pomocą narzędzi (lub sprzętu) do tego przeznaczonego, po uprzedni wyłączeniu napędu. Zabronione jest hamowanie obrotów tarczy pilarki poprzez dociskanie jej z boku kawałkiem drewna lub innym materiałem. 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz. U. 409).

Źródła pomocnicze:

 1. www.pip.gov.pl

Skomentuj