Bezpieczna obsługa suwnic i cięgników

Najefektywniejszym sposobem unikania oraz minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń podczas pracy suwnicami i cięgnikami jest dokładna znajomość oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

Czynności eksploatacyjne obsługującego

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji suwnic i cięgników zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować operatorzy urządzeń dźwignicowych zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Czynności przed podjęciem pracy

 Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej operator urządzenia dźwignicowego ZOBOWIĄZANY JEST wykonać szereg czynności kontrolnych mających na celu zagwarantowanie sobie i współpracownikom bezpiecznych warunków pracy.

PAMIETAJ !

— praca może być wykonywana wyłącznie urządzeniem posiadającym ważną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację,

— w czasie eksploatacji urządzenia należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp,

— w przypadku stwierdzenia uszkodzenia suwnicy lub cięgnika należy go bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić przełożonego.

Codzienne czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy:

 1.  Sprawdzić wpisy w książce eksploatacji (obsługi / zdawczo-odbiorczej) urządzenia.

 2. Sprawdzić, czy na urządzeniu lub w jego bezpośredniej bliskości nie ma osób ani przedmiotów, których bezpieczeństwo mogłoby zostać narażone przez uruchamiane urządzenie.

 3.  Zapoznać się z masą ładunków, które będą transportowane.

 4.  Uzgodnić z hakowym system wzajemnego porozumiewania się – znaki i sygnały porozumiewawcze.

 5.  Przygotować miejsce do składowania ładunków oraz uzgodnić z hakowym sposób ich transportowania i składowania.

 6.  Przeprowadzić przegląd codzienny urządzenia – Obsługa Techniczna Codzienna (OTC):

a) Wzrokowa kontrola sprawności urządzenia:

 • sprawdzić środowisko pracy w celu ustalenia czy nie zaistniały nowe zagrożenia uniemożliwiające bezpieczną pracę np. pęknięcia słupów nośnych lub wiązarów dachowych stanowiących podparcie (lub odpowiednio podwieszenie) toru jezdnego urządzenia,
 • sprawdzić tor jezdny urządzenia pod kątem ewentualnych odkształceń, luzów w mocowaniu oraz zamocowania odbojów,
 • sprawdzić stan techniczny urządzenia (brak widocznych pęknięć lub odkształceń ustroju urządzenia), kasety sterującej (jeżeli dotyczy) oraz czy urządzenie nie jest zabrudzone wydostającymi się smarami lub nie wyciekają z niego płyny eksploatacyjne,
 • sprawdzić koła jezdne mostu i wciągnika (wciągarki),
 • sprawdzić linę lub łańcuch nośny pod kątem możliwych deformacji lub uszkodzeń,
 • sprawdzić prawidłowość nawinięcia liny w rowkach bębna nawojowego lub ułożenia łańcucha w gniazdach koła łańcuchowego,
 • sprawdzić stan urządzenia chwytnego, czy nie jest uszkodzone oraz czy są odpowiednie zabezpieczenia,
 • sprawdzić, czy wszystkie osłony zabezpieczające są na właściwych miejscach,
 • sprawdzić, czy wszystkie znaki ostrzegawcze są na miejscu, w dobrym stanie i czy są czytelne,
 • sprawdzić, czy na urządzeniu nie wykonuje się aktualnie czynności dozoru technicznego lub prac konserwacyjnych,
 • sprawdzić, czy urządzenie nie jest zablokowane, wyłączone z użycia lub oznaczone jako niesprawne,

b) Kontrola sprawności funkcjonowania poszczególnych mechanizmów bezpieczeństwa:

 • załączyć główny wyłącznik zasilania urządzenia,
 • otworzyć urządzenia blokujące ruch (np. zaciski szynowe) – jeżeli urządzenie jest w nie wyposażone,
 • jeżeli dotyczy danego urządzenia – przełączyć sterowanie kasety na urządzenie, które podlega sprawdzeniu,
 • sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy ostrzegawcze (np. lampki kontrolne, diody LED, sygnały dźwiękowe, światła błyskowe lub ostrzegawcze itp.) są sprawne,
 • sprawdzić działanie przyrządów sterowniczych, czy się nie zacinają lub blokują,

sprawdzić prawidłowość działania przycisku zatrzymania awaryjnego – łącznik bezzwłocznego zatrzymania „STOP”,

 • sprawdzić, czy ruchy urządzenia odpowiadają oznaczeniom na kasecie lub pulpicie sterującym,
 • sprawdzić działanie łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia (krańcówka górna i dolna) wciągnika (wciągarki),
 • sprawdzić działanie łączników krańcowych na torach jazdy mostu i wózka z wciągnikiem (wciągarką),
 • sprawdzenie działania hamulca Z OBCIĄŻENIEM!,
 • sprawdzenie działania ogranicznika udźwigu oraz sprzęgła poślizgowego – jeżeli dotyczy Z OBCIĄŻENIEM!,

c) Kontrola sprawności funkcjonowania mechanizmów napędowych – wykonać próbną jazdę całego urządzenia.

 7. Dokonać odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji – od tego momentu operator przejmuje odpowiedzialność za urządzenie.

Czynności w trakcie pracy

Operator w czasie pracy powinien:

1. monitorować prawidłowość działania zespołów i mechanizmów suwnicy,

2. pracę wykonywać w hełmie ochronnym – jeżeli takie wymogi bezpieczeństwa zostały określone przez pracodawcę jako obowiązujące w zakładzie pracy,

3. prowadzić ładunek w taki sposób, aby cały czas widzieć trasę, po której transportowany jest ładunek, a jeżeli gabaryty ładunku ograniczają widoczność, wówczas powinien dysponować pomocą sygnalisty,

4. stosować się do wydawanych sygnałów lub komunikatów hakowego (sygnalisty),

5. bezwzględnie stosować się do komunikatu „STOP” niezależnie od tego, kto go wydał,

6. zachować w czasie transportu ładunku bezpieczną odległość od sąsiadujących z drogą transportową przedmiotów lub rzeczy oraz od przemieszczających się osób,

7. czuwać , aby pod ładunkiem zawieszonym, podnoszonym lub opuszczanym nie było ludzi,

8. manewry hamowania, ruszania oraz podnoszenia i opuszczania ładunku wykonywać płynnie, bez wstrząśnień i szarpnięć oraz z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa,

9. prowadzić urządzenie z prędkościami dostosowanymi do warunków występujących w danej chwili w zakładzie pracy, umożliwiającymi bezpieczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej,

10. przestrzegać dostosowania przemieszczanego ładunku do dozwolonego udźwigu nominalnego urządzenia,

11. prawidłowo mocować ładunek na urządzeniu chwytnym,

12. dopilnować, aby zawiesia opasające ciężar nie były splątane lub skręcone, a na ostre kanty ciężaru nałożone były podkładki ochronne oraz czy należycie przytrzymują one ładunek,

13. stwierdzić przed podniesieniem ładunku, czy ciężar jest zrównoważony i nie grozi zawadzeniem o jakiś przedmiot oraz czy jego podniesienie nie zagrozi osobom przebywającym w pobliżu,

14. ładunki podnosić w pionie,

15. transportować ładunki na wysokości, umożliwiającej bezkolizyjną pracę urządzenia,

16. zachować bezpieczną wysokość w czasie transportu poziomego ładunku – co najmniej 50 cm nad przeszkodami,

17. składować ładunki zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania,

18. w czasie podnoszenia i opuszczania ładunków zwrócić uwagę, aby w zasięgu pracy urządzenia nie znajdowały się osoby postronne,

19. w przypadku urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni uwzględnić w czasie pracy warunki atmosferyczne:

20. dawać sygnał przy ruszaniu z miejsca, przy zbliżaniu się do innej suwnicy, bez względu na to, czy pracuje ona w tym samym czy w innym poziomie, przy zbliżaniu się suwnicy do ludzi, będących na drodze jazdy urządzenia, przy wstrzymaniu suwnicy oraz przy ruchu ciężaru na małej wysokości,

21. opuścić ładunek w przypadku niewłaściwego zawieszenia ciężaru celem poprawy mocowania,

22. podczas zbliżania się zarówno mostu suwnicy lub wózka do wyłączników krańcowych sterować jazdę z małą szybkością.

Czynności po zakończeniu pracy

Operator po zakończonej pracy jest zobowiązany:

 1. Sprawdzić, czy na urządzeniu ładunkowym nie ma pozostał podwieszony ładunek.
 2. Unieść urządzenie ładunkowe na wysokość zapewniającą bezpieczeństwo przechodzących osób i poruszających się pojazdów – około 2,5 m.
 3. Odstawić urządzenie do miejsca stałego postoju.
 4. Wcisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego.
 5. Wyłączyć wszystkie układy sterowania na kasecie sterującej.
 6. Wyłączyć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania.
 7. Zabezpieczyć – jeżeli dotyczy – hamulce przeciwwiatrowe.
 8. Wzrokowo sprawdzić urządzenie.
 9. Zabezpieczyć urządzenie przed uruchomieniem przez osoby postronne.
 10. Zgłosić wszystkie zauważone usterki i anomalie w pracy urządzenia przełożonemu i następnemu operatorowi.
 11. Dokonać odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji zdając tym samym urządzenie.

 Powyższe czynności należy wykonać po każdej zmianie roboczej.

Czynności zabronione

 Operatorowi w trakcie pracy zabrania się w szczególności:

 1. Pracować urządzeniem niesprawnym lub urządzeniem bez ważnej decyzji UDT/TDT zezwalającej na pracę.
 2. Wykonywać prace będąc pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających oraz leków zaburzających sprawność psychofizyczną.
 3. Używać niewłaściwych lub uszkodzonych zawiesi.
 4. Podnosić elementy o ciężarze przekraczającym dopuszczalny udźwig urządzenia.
 5. Podnosić ładunki, na których znajdują się ludzie.
 6. Podnosić ładunki znajdujące się poza zasięgiem działania urządzenia w tym także ciągnąć ukośnie ładunki.
 7. Podnosić ładunki przymarznięte, przyspawane, przykręcone lub przysypane.
 8. Przenosić (transportować) ładunki nad ludźmi oraz w pobliżu stanowisk, w bliskości których znajdują się ludzie.
 9. Pozostawiać ładunek zawieszony na urządzeniu chwytnym.
 10. Zatrzymywać cięgnika, wózka lub mostu najeżdżając na krańcowe łączniki bezpieczeństwa.
 11. Stosować zabezpieczenia przed przeciążeniem do ważenia ładunku.
 12. Stosować cięgna linowego jako „ucha” do podnoszenia.
 13. Czyścic lub smarować mechanizmy suwnicy w czasie jej pracy.
 14. Dokonywać samowolnie napraw lub regulacji całego urządzenia lub jego podzespołów.

Skomentuj