Bezpieczna obsługa suwnic i cięgników

Bezpieczna obsługa suwnic i cięgników

Najefektywniejszym sposobem unikania oraz minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń podczas pracy suwnicami i cięgnikami jest dokładna znajomość oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

Czynności eksploatacyjne obsługującego

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji suwnic i cięgników zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować operatorzy urządzeń dźwignicowych zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Czynności przed podjęciem pracy

 Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej operator urządzenia dźwignicowego ZOBOWIĄZANY JEST wykonać szereg czynności kontrolnych mających na celu zagwarantowanie sobie i współpracownikom bezpiecznych warunków pracy.

PAMIETAJ !

— praca może być wykonywana wyłącznie urządzeniem posiadającym ważną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację,

— w czasie eksploatacji urządzenia należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp,

— w przypadku stwierdzenia uszkodzenia suwnicy lub cięgnika należy go bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić przełożonego.

Codzienne czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy:

 1.  Sprawdzić wpisy w książce eksploatacji (obsługi / zdawczo-odbiorczej) urządzenia.

 2. Sprawdzić, czy na urządzeniu lub w jego bezpośredniej bliskości nie ma osób ani przedmiotów, których bezpieczeństwo mogłoby zostać narażone przez uruchamiane urządzenie.

 3.  Zapoznać się z masą ładunków, które będą transportowane.

 4.  Uzgodnić z hakowym system wzajemnego porozumiewania się – znaki i sygnały porozumiewawcze.

 5.  Przygotować miejsce do składowania ładunków oraz uzgodnić z hakowym sposób ich transportowania i składowania.

 6.  Przeprowadzić przegląd codzienny urządzenia – Obsługa Techniczna Codzienna (OTC):

a) Wzrokowa kontrola sprawności urządzenia:

 • sprawdzić środowisko pracy w celu ustalenia czy nie zaistniały nowe zagrożenia uniemożliwiające bezpieczną pracę np. pęknięcia słupów nośnych lub wiązarów dachowych stanowiących podparcie (lub odpowiednio podwieszenie) toru jezdnego urządzenia,
 • sprawdzić tor jezdny urządzenia pod kątem ewentualnych odkształceń, luzów w mocowaniu oraz zamocowania odbojów,
 • sprawdzić stan techniczny urządzenia (brak widocznych pęknięć lub odkształceń ustroju urządzenia), kasety sterującej (jeżeli dotyczy) oraz czy urządzenie nie jest zabrudzone wydostającymi się smarami lub nie wyciekają z niego płyny eksploatacyjne,
 • sprawdzić koła jezdne mostu i wciągnika (wciągarki),
 • sprawdzić linę lub łańcuch nośny pod kątem możliwych deformacji lub uszkodzeń,
 • sprawdzić prawidłowość nawinięcia liny w rowkach bębna nawojowego lub ułożenia łańcucha w gniazdach koła łańcuchowego,
 • sprawdzić stan urządzenia chwytnego, czy nie jest uszkodzone oraz czy są odpowiednie zabezpieczenia,
 • sprawdzić, czy wszystkie osłony zabezpieczające są na właściwych miejscach,
 • sprawdzić, czy wszystkie znaki ostrzegawcze są na miejscu, w dobrym stanie i czy są czytelne,
 • sprawdzić, czy na urządzeniu nie wykonuje się aktualnie czynności dozoru technicznego lub prac konserwacyjnych,
 • sprawdzić, czy urządzenie nie jest zablokowane, wyłączone z użycia lub oznaczone jako niesprawne,

b) Kontrola sprawności funkcjonowania poszczególnych mechanizmów bezpieczeństwa:

 • załączyć główny wyłącznik zasilania urządzenia,
 • otworzyć urządzenia blokujące ruch (np. zaciski szynowe) – jeżeli urządzenie jest w nie wyposażone,
 • jeżeli dotyczy danego urządzenia – przełączyć sterowanie kasety na urządzenie, które podlega sprawdzeniu,
 • sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy ostrzegawcze (np. lampki kontrolne, diody LED, sygnały dźwiękowe, światła błyskowe lub ostrzegawcze itp.) są sprawne,
 • sprawdzić działanie przyrządów sterowniczych, czy się nie zacinają lub blokują,

sprawdzić prawidłowość działania przycisku zatrzymania awaryjnego – łącznik bezzwłocznego zatrzymania „STOP”,

 • sprawdzić, czy ruchy urządzenia odpowiadają oznaczeniom na kasecie lub pulpicie sterującym,
 • sprawdzić działanie łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia (krańcówka górna i dolna) wciągnika (wciągarki),
 • sprawdzić działanie łączników krańcowych na torach jazdy mostu i wózka z wciągnikiem (wciągarką),
 • sprawdzenie działania hamulca Z OBCIĄŻENIEM!,
 • sprawdzenie działania ogranicznika udźwigu oraz sprzęgła poślizgowego – jeżeli dotyczy Z OBCIĄŻENIEM!,

c) Kontrola sprawności funkcjonowania mechanizmów napędowych – wykonać próbną jazdę całego urządzenia.

 7. Dokonać odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji – od tego momentu operator przejmuje odpowiedzialność za urządzenie.

Skomentuj