Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych

Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych

Sezon grzewczy przed nami. Jakie są wymagania techniczne, zagrożenia, czynności zabronione przy obsłudze urządzeń cieplno-mechanicznych

Bezpieczna eksploatacja urządzeń zależy od:

 • zapewnienia warunków organizacyjnych ze strony zakładu pracy,
 • zatrudnienia pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia eksploatacji danego rodzaju urządzenia.

Oprócz spełnienia wymagań formalnych, na bezpieczną eksploatację urządzenia składają się następujące elementy:

 • niezbędne doświadczenie zawodowe (praktyka pod nadzorem osoby o dużym doświadczeniu),
 • znajomość schematu urządzenia (schemat cieplny), przebiegu przewodów na obiekcie, usytuowania zaworów, wyłączników, przełączników itp.,
 • znajomość połączeń obsługiwanego urządzenia z urządzeniami współpracującymi, w szczególności pod względem skutecznego ich odcięcia dla celów remontu, przeglądu itp.,
 • znajomość rzeczywistych, charakterystycznych parametrów pracy urządzenia, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy (np. ciśnienie, temperatura),
 • znajomość występujących zagrożeń na eksploatowanym obiekcie, jakie występują w czasie normalnej eksploatacji urządzenia, jak również w sytuacjach awaryjnych,
 • znajomość związków przyczynowo-skutkowych i zagrożeń dla obsługi, jakie mogą wystąpić w sytuacjach niestabilnej lub awaryjnej pracy urządzeń.

 Wymagania techniczne, zagrożenia, czynności zabronione przy obsłudze urządzeń cieplno-mechanicznych

Bezpieczna eksploatacja kotłów związana jest ze spełnieniem odpowiednich wymagań:

 • Wysokość kotłowni przy zasypie paliwa z przodu powinna być większa niż podwójna wysokość kotła, jednak nie mniej niż 2,5 [m].
 • Dla kotłów z górnym zasypem paliwa odległość od wierzchu kotła lub pomostu nad kotłem do stropu nie może wynosić mniej niż 2 [m].
 • Ustawienie kotłów 
 • Drzwi wejściowe o szerokości min. 90 [cm] powinny być łatwo otwierane na zewnątrz. Przy mocy kotłowni powyżej 350 [kW] zaleca się dwa wyjścia, z których jedno prowadzi na zewnątrz.
 • Wentylacja.

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa obsługi.

Dla kotłów o łącznej mocy cieplnej do 25 [kW] konieczna jest wentylacja nawiewna – zamykalny otwór o powierzchni min. 200 [cm2] oraz wentylacja wywiewna – otwór niezamykalny o powierzchni min. 14 x 14 [cm].

Dla kotłów o łącznej mocy cieplnej do 2000 [kW] niezbędna jest wentylacja nawiewna o przekroju powierzchni 50% przekroju komina, jednak nie mniejszym niż 400 [cm2] oraz wentylacja wywiewna (kanał wywiewny) o przekroju 25% przekroju komina, jednak nie mniejszym niż 14 x 14 [cm].

 • Oświetlenie powinno być naturalne, najlepiej górne. Jeżeli jest oświetlenie boczne, to stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić min. 1:8.

Oświetlenie sztuczne powinno zapewnić następujące natężenie:

 50 [lx]    – oświetlenie ogólne,

150 [lx]   – obszary pod kotłem, urządzenia do odżużlania, podajniki węgla, przenośniki taśmowe,

300 [lx]   – wskaźniki pomiarowe,

100 [lx]   – oświetlenie ogólne wskaźników.

Skomentuj