Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

Najefektywniejszym sposobem unikania oraz minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń podczas pracy dźwignicami jest dokładna znajomość oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa

W ramach ogólnych obowiązków w zakresie bhp każdy pracownik biorący udział w pracach powinien m.in.:

 • znać i przestrzegać obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu,
 • dbać o ład i porządek na stanowisku pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego.

Pracownik ma także prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

UWAGA!

Korzystanie z urządzeń dźwignicowych w nieprawidłowy sposób, tj. niezgodnie z przeznaczeniem oraz z lekceważeniem norm bezpieczeństwa doprowadzić może do wypadku przy pracy, jak i znacznych szkód materialnych.

Czynności eksploatacyjne hakowego

Czynności przed podjęciem pracy

Do podstawowych czynności hakowego przed rozpoczęciem pracy należy:

 • przygotowanie sprzętu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania prac przeła­dunkowych (zawiesia, podkłady, haki itp.),
 • przygotowanie środków ochrony indywidualnej potrzebnych przy pracach przeła­dunkowych.
 • opracowanie trasy przemieszczania ładunków i poinformowanie o tym operatora dźwignicy,
 • sprawdzenie zawiesi pod względem ich przydatności do masy i wielkości przemiesz­czanych ładunków,
 • sprawdzenie stanu technicznego opakowania ładunku (czy aktualny stan opakowa­nia pozwala na bezpieczne przemieszczenie ładunku),
 • sprawdzenie miejsca składowania przemieszczanych ładunków – czy jest odpowied­nio przygotowane,
 • sprawdzenie prawidłowości ułożenia lin na haku dźwignicy używanej do przemiesz­czania ładunków,
 • sprawdzenie, czy przemieszczanie ładunku nie spowoduje zagrożenia dla pracowni­ków, maszyn i urządzeń,
 • sprawdzenie sposobu podnoszenia ładunku, szczególnie na ostrych krawędziach – czy założone są odpowiednie podkładki,
 • sprawdzenie prawidłowości zawieszenia ładunku na haku dźwignicy,
 • upewnienie się, że operator dźwignicy wie, kto będzie mu przekazywał sygnały.

Skomentuj