Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

Najefektywniejszym sposobem unikania oraz minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń podczas pracy dźwignicami jest dokładna znajomość oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa

W ramach ogólnych obowiązków w zakresie bhp każdy pracownik biorący udział w pracach powinien m.in.:

 • znać i przestrzegać obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu,
 • dbać o ład i porządek na stanowisku pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego.

Pracownik ma także prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

UWAGA!

Korzystanie z urządzeń dźwignicowych w nieprawidłowy sposób, tj. niezgodnie z przeznaczeniem oraz z lekceważeniem norm bezpieczeństwa doprowadzić może do wypadku przy pracy, jak i znacznych szkód materialnych.

Czynności eksploatacyjne hakowego

Czynności przed podjęciem pracy

Do podstawowych czynności hakowego przed rozpoczęciem pracy należy:

 • przygotowanie sprzętu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania prac przeła­dunkowych (zawiesia, podkłady, haki itp.),
 • przygotowanie środków ochrony indywidualnej potrzebnych przy pracach przeła­dunkowych.
 • opracowanie trasy przemieszczania ładunków i poinformowanie o tym operatora dźwignicy,
 • sprawdzenie zawiesi pod względem ich przydatności do masy i wielkości przemiesz­czanych ładunków,
 • sprawdzenie stanu technicznego opakowania ładunku (czy aktualny stan opakowa­nia pozwala na bezpieczne przemieszczenie ładunku),
 • sprawdzenie miejsca składowania przemieszczanych ładunków – czy jest odpowied­nio przygotowane,
 • sprawdzenie prawidłowości ułożenia lin na haku dźwignicy używanej do przemiesz­czania ładunków,
 • sprawdzenie, czy przemieszczanie ładunku nie spowoduje zagrożenia dla pracowni­ków, maszyn i urządzeń,
 • sprawdzenie sposobu podnoszenia ładunku, szczególnie na ostrych krawędziach – czy założone są odpowiednie podkładki,
 • sprawdzenie prawidłowości zawieszenia ładunku na haku dźwignicy,
 • upewnienie się, że operator dźwignicy wie, kto będzie mu przekazywał sygnały.

Czynności w trakcie pracy

Podczas przemieszczania ładunków z użyciem dźwignic hakowy powinien przestrzegać następujących zasad:

 • podczas przemieszczania ładunków przestrzegać tylko sygnałów przewidzianych przepisami,
 • przed rozpoczęciem przemieszczania przeprowadzić próbę prawidłowości podwie­szenia ładunku poprzez podwieszenie ładunku na niewielką wysokość (ok. 0,5 m) i powtórne sprawdzenie jego zawieszenia — od tej próby uzależnić dalsze prze­mieszczanie ładunków,
 • obserwować ładunek na całej trasie przemieszczania, uprzedzać współpracowników o ewentualnym niebezpieczeństwie,
 • szczególną ostrożność zachować podczas jakichkolwiek manipulacji z podwieszonym ładunkiem, takich jak przewracanie, obracanie, przemieszczanie ładunku w pobliżu linii wysokiego napięcia,
 • używać środków ochrony indywidualnej podczas zawieszania zawiesi na haku dźwi­gnicy oraz czynności przemieszczania ładunków (rękawice, kaski, odpowiednie obuwie itp.),
 • w przypadku wystąpienia zagrożenia w pracach przeładunkowych natychmiast przerwać przemieszczanie ładunków, ostrzec pracowników będących w strefie za-grożenia i zabezpieczyć podwieszony ładunek,
 • współpracować z operatorem dźwignicy i resztą brygady przeładunkowej podczas prac przeładunkowych – zgłaszając osobie kierującej pracami i pracownikami nie­zwłocznie jakiekolwiek nieprawidłowości w pracach przeładunkowych.

Podczas prac przeładunkowych hakowemu zabrania się:

 • używania zawiesi wykonanych we własnym zakresie,
 • używania zawiesi, które nie są cechowane,
 • używania zawiesi niedostosowanych do masy, wielkości i kształtu przemieszczanych ładunków,
 • używania zawiesi ponad DOR,
 • przekraczania określonego przepisami kąta odchylenia zawiesia od pionu,
 • podnoszenia ładunków przyciśniętych, zagłębionych lub przymarzniętych,
 • podnoszenia ładunków przy skośnym ułożeniu haka w stosunku do środka ciężkości ładunku,
 • łączenia zawiesi poprzez ich wiązanie bądź łączenie zawiesi o różnych wartościach DOR,
 • niewłaściwego zawieszania zawiesia na haku dźwignicy,
 • siadania na przemieszczanym ładunku,
 • niestabilnego składania przemieszczanych ładunków,
 • określania na przysłowiowe „oko” masy przemieszczanego ładunku bez jakiejkol­wiek analizy w tym zakresie,
 • opuszczania stanowiska pracy bez zgody i wiedzy przełożonego,
 • oddawania do przechowania zabrudzonych lub uszkodzonych zawiesi,
 • składowania zawiesi na posadzce.                   

Czynności po zakończeniu pracy

Po zakończeniu pracy hakowy powinien:

 • sprawdzić poprzez oględziny stan techniczny używanych zawiesi – zabrudzone za­wiesia oczyścić, uszkodzone przekazać do złomowania, sprawne zawiesia zawiesić na wieszakach przeznaczonych na ten cel w pomieszczeniu przeznaczonym do ich przechowywania,
 • uporządkować poprzednie i aktualne miejsca składowania ładunków,
 • używany sprzęt pomocniczy ułożyć w bezpiecznym miejscu,
 • sprawdzić stabilność przemieszczanych ładunków w nowym miejscu ich ułożenia,
 • uprzątnąć swoje stanowisko pracy,
 • zgłosić przełożonemu zamiar opuszczenia stanowiska pracy i zastosować się do jego decyzji.

Skomentuj