Bezpieczna praca w wakacje za granicą

Młodzież, studenci chętnie szukają wakacyjnych ofert pracy, zwłaszcza za granicą warunki pracy wydają im się bardzo atrakcyjne. Należy jednak zachować ostrożność przy wyborze agencji zatrudnienia.

Wakacje to dla młodzieży doskonała pora na zagraniczne wyjazdy, podczas których można połączyć przyjemne z pożytecznym, a więc pozwiedzać oraz jednocześnie coś zarobić. W poszukiwaniu zatrudnienia pomocne mogą być liczne agencje zatrudnienia. Niestety wiele z tych agencji prowadzi nielegalną działalność, dlatego warto mieć to na uwadze i dokładnie sprawdzić daną agencję zatrudnienia.

Jeżeli poszukujesz pracy za granicą:

 • sprawdź pośrednika pracy, by nie trafić na oszustów;
 • dowiedz się czy dana agencja zatrudnianie posiada dokument potwierdzający wpis do rejestru – certyfikat wydawany każdej agencji zatrudnienia, która legalnie prowadzi działalność. Wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej – www.kraz.praca.gov.pl

Z obowiązku posiadania certyfikatu zwolnione są jedynie agencje zatrudniania z państw członkowskich UE oraz EFTA, które posiadają uprawnienia wydane w państwie pochodzenia. Agencje te mają jednak obowiązek złożenia Marszałkowi Województwa zawiadomienia o zamiarze świadczenia swoich usług na terytorium Polski. Ich wykaz także dostępny jest na stronie internetowej.

 • nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie jedynie numer telefonu kontaktowego oraz unikaj spotkań z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np. na ulicy, w kawiarni).

 Umowa jest podstawą

Agencja zatrudnienia kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawrzeć z osobą kierowaną do pracy pisemną umowę. Umowa ta nie jest umową o pracę zawieraną z zagranicznym pracodawcą. Należy mieć na uwadze, że pośrednik pracy powinien nas kierować do pracodawcy a nie do innego zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej. Sprawdzić należy także, czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już inne osoby do pracy za granicą.

Umowa kierująca do pracy za granicą musi zawierać następujące informacje:

 1. oznaczenie oraz siedzibę zagranicznego pracodawcy,
 2. okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 3. rodzaj umowy oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
 4. warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,
 5. obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia,
 6. zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 7. kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów,
 8. informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy.

Nie daj się naciągnąć

Ważne! Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób opłat za znalezienie pracy.

Dozwolone jest jedynie pobieranie od osób skierowanych do pracy – opłat z tytułu poniesionych faktycznie kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, tj. kosztów poniesionych na dojazd i powrót do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów. Wymagane jest jednak ujęcie tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą.

Uwaga! Nie podpisuj umowy, której postanowień nie rozumiesz lub zawierającej niekorzystnie dla Ciebie zobowiązania (np. nakładane na Ciebie różnego rodzaju kary). Masz prawo negocjować warunki umowy.

Może się zdarzyć również tak, że umowa będzie spełniała wszystkie formalne wymogi, ale będzie niekorzystna dla pracownika. Chodzi np. o postanowienia, z których wynika, że trzeba wykupić przejazd lub ukończyć kurs nauki języka obcego tylko u tego pośrednika, a bilet lub kurs kosztuje zdecydowanie więcej niż powinien. W takiej sytuacji to zainteresowany powinien podjąć decyzję, czy przystaje na te warunki, czy nie. Proponowane warunki umowy można negocjować, a jeżeli nie zostaną one poprawione – należy szukać innego pośrednika pracy.

Agencja zatrudniania zobowiązana jest przed skierowaniem osoby do pracy za granicą (albo pracy tymczasowej za granicą) przekazać jej na piśmie informacje o wszystkich kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem wykonywaniem przez nią pracy za granicą. 

Nie rezygnuj ze swoich praw

W przypadku, jeżeli warunki pracy lub płacy nie są zgodne z zawartymi w umowie kierującej do pracy za granicą – osoba taka ma prawo wystąpić do agencji zatrudnienia, która ją skierowała do pracy. W ten sposób istnieje większa szansa na to, że sprawa zostanie rozpatrzona szybciej. Dodatkowo, po powrocie do kraju można od agencji zatrudnienia dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym – występując z powództwem cywilnym.

W przypadku kiedy pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę – fakt ten trzeba zgłosić do agencji zatrudnienia. W niektórych państwach pomocy mogą udzielać związki zawodowe, inspekcje pracy albo urzędy pracy. Gdy ten sposób nie przynosi rezultatu w postaci doprowadzenia do ugody z pracodawcą, istnieje możliwość pozwania pracodawcy do właściwego sądu w danym kraju – jako jedynej instytucji rozstrzygającej spory pomiędzy pracobiorcą i pracodawcą. Najlepiej to zrobić przed powrotem do kraju.

Pamiętaj!

 • Nie oddawaj nikomu własnego paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
 • Pracodawcy przekazuj kopie swoich dokumentów a oryginały tylko do wglądu.

Źródła pomocnicze:

 1. www.mpips.gov.pl

Skomentuj