Bezpieczne poruszanie się po budowie

Praca na budowie wiąże się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami. Wobec tego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasady związane z bezpieczeństwem pracy na budowie, w tym zasady bezpiecznego poruszania się.

Do każdej z prac budowlanych przypisane są odrębne przepisy BHP, jednak istnieją także ogólne wytyczne jakich należy przestrzegać w trakcie przebywania i poruszania się na terenie budowy. Pozwalają one uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się w tego typu miejscach. Zasady bezpiecznego poruszania się po budowie dotyczą przede wszystkim ogółu pracowników, ale nie tylko ich – zasady te powinny być przestrzegane także przez kierownictwo oraz osoby wizytujące budowę.

Odzież robocza i ochronna

Na terenie budowy może przebywać pracownik ubrany w odzież roboczą dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwa antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Oprócz tego pracownik powinien być wyposażony również w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • kamizelkę ochronną,
 • okulary ochronne.

W zależności od specyfiki wykonywanej pracy na terenie budowy, pracownik dodatkowo może być wyposażony w taki sprzęt jak:

 • ochronniki uszu,
 • sprzęt do ochrony układu oddechowego – maski,
 • sprzęt służący do ochrony przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do pracy na budowie pracownik powinien zostać zapoznany z regulaminem budowy oraz z zagrożeniami występującymi na budowie i zasadami eliminacji tych zagrożeń.

Osoba pracująca na budowie powinna zostać poddana instruktażowi stanowiskowemu oraz zapoznana z instrukcją bezpieczeństwa wykonywania robót oraz z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa na budowie

 1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie budowy, planie BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i instrukcjach bezpiecznego wykonywania robót oraz stosować się do znaków bezpieczeństwa znajdujących się na tablicach informacyjnych i w miejscach wykonywania prac budowlanych.
 2. Po budowie należy poruszać się drogami wytyczonymi dla pieszych.
 3. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m.
 4. Chodząc po drogach przeznaczonych dla środków transportu, należy zachować szczególną ostrożność. Zabronione jest zbliżanie się do środków transportu będących w ruchu, zwłaszcza podczas cofania.
 5. Wokół pracującego ciężkiego sprzętu budowlanego powinna być wyznaczona strefa niebezpieczna.
 6. Do pracującego sprzętu można zbliżyć się tylko po wcześniejszym poinformowaniu o takim zamiarze operatora.
 7. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
 8. Strefy niebezpieczne, wyznaczone przy pracach na wysokości, powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 6 m.
 9. Można wejść do  strefy niebezpiecznej tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osób wykonujących prace na wysokości.
 10. Podczas transportu ładunku przy pomocy żurawia należy zejść z terenu, nad którym jest przenoszony ładunek.
 11. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy znajdujące się w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Muszą być one szczelne i odporne na przebicie przez spadające z wysokości przedmioty.
 12. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% powinny być wyposażone w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m.

Prace na wysokości

Pracownicy pracujący na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości balustradami ochronnymi składającymi się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, krawężnika 0,15 m oraz poręczy pośredniej lub innego wypełnienia przestrzeni pomiędzy elementami.

Dodatkowo wszystkie krawędzie powierzchni otwartych (nieobudowane stropy, płyty balkonowe), na których przebywają ludzie, także powinny być zabezpieczone balustradami ochronnymi.

Otwory w stopach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością opadnięcia lub ogrodzić balustradą. Również otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowalnego (okna, szachty), których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone w taki sam sposób.

Biegi schodowe oraz pozostałe znajdujące się na wysokości przejścia i dojścia do stanowisk pracy należy wyposażyć w balustradę ochronną.

Całkowicie zabronione jest:

 • Przebywanie pod transportowanym ładunkiem.
 • Przebywanie na powierzchniach niezabezpieczonych przed upadkiem osób z wysokości.
 • Znajdowanie się w strefach niebezpiecznych bez wyeliminowania zagrożenia.
 • Przewożenie osób na wózkach do tego nieprzystosowanych.
 • Przewożenie osób na platformie.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401).

Źródła pomocnicze:

 1. www.pip.gov.pl

Skomentuj