Bezpieczne prowadzenie robót murarskich i tynkarskich

Prace murarskie i tynkarskie można zaliczyć do szczególnie niebezpiecznych, a ze względu na wykonywanie ich na otwartej przestrzeni, także do prac uciążliwych.

Prace murarskie oraz tynkarskie mogą być wykonywane na poziomie różnym od poziomu podłoża, zarówno na wysokości, jak również w wykopach czy w wąskich przestrzeniach. Zakres wykonywanych prac oraz warunki ich wykonywania, wymagają tego, aby osoby trudniące się w tym fachu, znały na bieżąco obowiązujące przepisy bhp, zagrożenia oraz sposoby ochrony przed nimi.

Zasady ogólne:

  • roboty murarskie i tynkarskie wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy prowadzić z pomostów roboczych,
  • pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od górnej krawędzi muru
  • stanowisko pracy utrzymywać stale w czystości i porządku,
  •  materiały niezbędne do pracy układać w sposób zapewniający pracownikom odpowiednią swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy,
  • otwory w ścianach zewnętrznych budynku lub w stropach i inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą,
  • pozostawione w czasie wykonywania prac w ścianach otwory, zwłaszcza otwory drzwiowe, balkonowe, szyby dźwigów powinny być zabezpieczone balustradą,
  • jeżeli stanowisko pracy do wykonywania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Zasady szczegółowe – murowanie na wysokości:

1. Pomost, z którego wykonywane są prace powinien być:

– zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,

– wyposażony w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 0,15 m i poręcz pośrednią,

– nieprzeciążony (informacje o dopuszczalnym obciążeniu, powinien umieścić pracodawca na pomoście),

2. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie barier lub innych ochron zbiorowych – pracownik powinien zastosować sprzęt indywidualny, chroniący go przed upadkiem z wysokości,

3. Szelki z osprzętem chroniące przed upadkiem należy odpowiednio przymocować. O miejscu i sposobie przymocowania decyduje przełożony,

4. Przed przystąpieniem do murowania ścian zewnętrznych na wysokości, należy wyznaczyć na dole strefę niebezpieczną i poinformować pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości,

5. Przy wykonywaniu prac murarskich w wykopach, murarz powinien mieć zapewnioną przestrzeń, między murem a skarpą minimum 0,7 m.

Skomentuj