Bezpieczne przemieszczanie się maszyn cz. 1

Bezpieczne przemieszczanie się maszyn cz. 1

Przede wszystkim maszyna, która ze względu na przemieszczanie się może stwarzać zagrożenie, powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia.

Wymogi jakie powinna spełniać maszyna przy przemieszaniu się określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.).

Podstawową zasadą związaną z bhp przy poruszaniu się maszyny jest odpowiednia widoczność ze stanowiska pracy kierowcy, która powinna być taka, aby mógł on sterować maszyną i jej częściami roboczymi przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa własnego oraz osób narażonych, w przewidywanych warunkach jej użytkowania.

Należy mieć na uwadze, że umiejscowienie stanowiska kierowcy nie może powodować ryzyka przypadkowego kontaktu kierowcy znajdującego się na maszynie z kołami lub gąsienicami.

Stanowisko pracy kierowcy jeżdżącego na maszynie powinno być tak zaprojektowane i wykonane, aby istniała możliwość zamocowania kabiny kierowcy w każdym przypadku, gdy jest na nią miejsce i nie zwiększa to ryzyka. W kabinie należy przewidzieć miejsce na instrukcje niezbędne dla kierowcy.

W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że operatorzy lub inne osoby transportowane przez maszynę mogą zostać przygniecione w przypadku przechylenia się bądź przewrócenia maszyny, siedziska tych maszyn powinny być zaprojektowane albo wyposażone w system ograniczający oraz utrzymujący osoby w siedziskach. Jednak takie systemy ograniczające nie powinny być montowane, jeżeli powodują zwiększenie ryzyka.

W sytuacji, gdy warunki pracy maszyny przewidują sporadyczny lub regularny przewóz bądź pracę na maszynie operatorów niebędących kierowcami maszyny, trzeba dla nich przewidzieć odpowiednie miejsca umożliwiające ich bezpieczną jazdę albo pracę.

Jeżeli chodzi o zdalne sterowanie każda jednostka sterująca powinna wyraźnie rozpoznawać maszynę, która ma być sterowana z tej jednostki.

System zdalnego sterowanie powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby oddziaływał tylko nadaną:

  • maszynę,
  • funkcję.

Ponadto zdalnie sterowana maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby odpowiadała jedynie na sygnały jednostek sterujących związanych z tą maszyną.

Kierowca powinien mieć możliwość uruchomienia ze swojego stanowiska wszystkich urządzeń sterujących wymaganych do obsługi maszyny, z wyjątkiem funkcji, którymi można bezpiecznie sterować urządzeniami sterującymi umieszczonymi poza stanowiskiem kierowcy. Przepis ten stosuje się w szczególności do tych stanowisk pracy (oprócz stanowiska kierowcy), za które są odpowiedzialni operatorzy inni niż kierowcy lub które wymagają, aby kierowca opuścił swoje stawisko w celu bezpiecznego przeprowadzenia odpowiednich manewrów.

Skomentuj