Bezpieczne stosowanie substancji chem. i ich mieszanin

Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniejszych w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Występują w procesie produkcji, przetwarzania, stosowania, stając się źródłem zanieczyszczeń.

W rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
 • substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających;
 • substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne;
 • substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne;
 • substancje i mieszaniny łatwopalne;
 • substancje i mieszaniny bardzo toksyczne;
 • substancje i mieszaniny toksyczne;
 • substancje i mieszaniny szkodliwe;
 • substancje i mieszaniny żrące;
 • substancje i mieszaniny drażniące;
 • substancje i mieszaniny uczulające;
 • substancje i mieszaniny rakotwórcze;
 • substancje i mieszaniny mutagenne;
 • substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość;
 • substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.

Substancjami stwarzającymi zagrożenie i mieszaninami stwarzającymi zagroże­nie są substancje i mieszaniny należące co najmniej do jednej z klas zagrożenia wy­mienionych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznako­wania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie to nazywane jest rozporządzeniem CLP.

Zwroty i piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców;
 • nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogóło­wi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu;
 • identyfikator produktu – termin stosowany do identyfikacji substancji lub mieszani­ny identyczny jak ten, który został użyty w karcie charakterystyki;
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia – zebrane w poniższej tabeli
 • hasła ostrzegawcze – Niebezpieczeństwo lub Uwaga;
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia – tzw. zwroty H;
 • odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności – tzw. zwroty P;
 • sekcję zawierającą informacje uzupełniające – tzw. zwroty EUH.

 

Skomentuj