Bezpieczny powrót do szkoły

Początek roku szkolnego zarówno dla rodziców, jak dzieci oznacza zmiany, którym często towarzyszą obawy przed zadaniami wynikającymi z nowej organizacji dnia. Przy tym nie zapominajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci.

Powrót do rzeczywistości szkolnej może być trudny dla naszego dziecka. Zadaniem rodzica jest przygotowanie swojej pociechy do roli ucznia. Należy z nim rozmawiać jak wygląda nauka w szkole, o lekcjach, zabawach na przerwach oraz o rówieśnikach. Dzieci potrafią w krótkim czasie przyswoić się do nowego planu dnia.

Oprócz aspektów psychologicznych, należy także uświadomić nasze dziecko o zasadach bezpiecznej drogi do szkoły, zwłaszcza postarać się wdrożyć mu podstawowe zasady związane z ruchem drogowym.

Zadaniem rodzica jest pokazanie, wyznaczenie, a następnie przemierzenie wraz z dzieckiem (najlepiej kilkakrotnie) trasy prowadzącej do szkoły. W czasie drogi należy wskazać dziecku podstawowe zasady związane z ruchem drogowym. Należy zadbać o to, aby nasze dziecko jak najlepiej zapamiętało przebieg trasy szkoła – dom.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1) należy pamiętać, że dziecko które nie ukończyło 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania oraz drogi wyznaczanej wyłącznie dla pieszych.

Przepis ten oznacza, że jeżeli nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 7 lat nie może samo przemierzyć drogi do i ze szkoły, poza wspomnianymi wyjątkami.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasze dziecko jest już gotowe do samodzielnego przemierzenia trasy do i ze szkoły, należy towarzyszyć mu, aż do momentu kiedy będziemy przekonani, że świetnie sobie poradzi.

Mówiąc o podstawowych zasadach ruchu drogowego powinniśmy przede wszystkich odnieść się do prawnej definicji drogi. Zgodnie z ww. ustawą ─ droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Ucząc dziecko zasad ruchu drogowego powinniśmy zaznaczyć mu konieczność pamiętania o zachowaniu odległości od skraju jezdni oraz dawać przykład przechodząc przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych. Ruch uliczny powinien u naszego dziecka wzbudzać respekt i tym samym zmuszać go do zachowywania bezpiecznych zasad.  

Należy zaznaczyć, że do ww. przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1), został dostosowany art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Przewiduje on, że ten kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kara grzywny – zgodnie z art. 24 ust. 1 kodeksu wykroczeń – może w tym przypadku wynosić maksymalnie 5000 zł.

Zakres podmiotowy przepisu, czyli osób „mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7” nie ogranicza się jedynie do rodziców lub opiekunów dziecka. Obejmuje on każdą osobę, której dziecko zostało powierzone. Do osób tych można zaliczyć nauczyciela przedszkola czy szkoły, do której nasze dziecko uczęszcza.

Oznacza to, że szkoła lub przedszkole ma obowiązek zapewnić dziecku poniżej 7 roku życia, opiekę i nie pozwolić na opuszczenie terenu szkoły czy przedszkola, do momentu przybycia osoby uprawnionej do jego odbioru. Szczegółowe zasady odbioru dzieci ze szkoły/przedszkola powinien określać status, regulamin placówki.

W przypadku, gdy nasze dziecko ma zamiar dojeżdżać do szkoły rowerem, należy pamiętać, że może samodzielnie jeździć rowerem po drogach pod warunkiem, że ma ukończone 10 lat i  posiada kartę rowerową. Zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym dziecko do 10 lat może poruszać się na rowerze pod opieką innej osoby, tylko i wyłącznie po chodnikach lub drogach dla pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko, które nie ukończyło 7 lat, może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Ważne jest także, zadbanie o elementy odblaskowe np. na plecaku naszego dziecka. Wymagają tego obecne przepisy prawne, które stanowią, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. W związku z powyższym warto przypomnieć zarówno dzieciom, jak i młodzieży o występującym w przypadku poruszania się poza obszarem zabudowanym obowiązku noszenia odblasków, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność na drodze jest znacznie ograniczona i kiedy wcześnie zapada zmierzch.

Jeżeli mamy zamiar odwozić nasze dziecko samochodem do szkoły/ przedszkola, także musimy znać obowiązujące przepisy. Zgodnie z kodeksem drogowym na przednim siedzeniu w foteliku powinny jeździć dzieci do 150 cm wzrostu, a na tylnym siedzeniu mogą podróżować dzieci bez fotelika mające przynajmniej 135 cm wzrostu. Na tylnym siedzeniu dopuszczalne jest przewożenie dziecka bez fotelika, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego.

Fotelik samochodowy powinien być dostosowany do wagi i wzrostu dziecka. Obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania.

W przypadkach, gdy samochodem jedzie troje dzieci, dwoje ma nakaz podróżowania w fotelikach na tylnym siedzeniu, a dziecko, które ma co najmniej 3 lata, może zajmować obok nich miejsce bez fotelika, ale w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Bezwzględnie zakazane będzie przewożenie dziecka poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące dzieci.

Zadbajmy o to, aby nasze dziecko zawsze bezpiecznie docierało i wracało ze szkoły!

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

Skomentuj