Bezpieczny powrót do szkoły

Bezpieczny powrót do szkoły

Początek roku szkolnego zarówno dla rodziców, jak dzieci oznacza zmiany, którym często towarzyszą obawy przed zadaniami wynikającymi z nowej organizacji dnia. Przy tym nie zapominajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci.

Powrót do rzeczywistości szkolnej może być trudny dla naszego dziecka. Zadaniem rodzica jest przygotowanie swojej pociechy do roli ucznia. Należy z nim rozmawiać jak wygląda nauka w szkole, o lekcjach, zabawach na przerwach oraz o rówieśnikach. Dzieci potrafią w krótkim czasie przyswoić się do nowego planu dnia.

Oprócz aspektów psychologicznych, należy także uświadomić nasze dziecko o zasadach bezpiecznej drogi do szkoły, zwłaszcza postarać się wdrożyć mu podstawowe zasady związane z ruchem drogowym.

Zadaniem rodzica jest pokazanie, wyznaczenie, a następnie przemierzenie wraz z dzieckiem (najlepiej kilkakrotnie) trasy prowadzącej do szkoły. W czasie drogi należy wskazać dziecku podstawowe zasady związane z ruchem drogowym. Należy zadbać o to, aby nasze dziecko jak najlepiej zapamiętało przebieg trasy szkoła – dom.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1) należy pamiętać, że dziecko które nie ukończyło 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania oraz drogi wyznaczanej wyłącznie dla pieszych.

Przepis ten oznacza, że jeżeli nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 7 lat nie może samo przemierzyć drogi do i ze szkoły, poza wspomnianymi wyjątkami.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasze dziecko jest już gotowe do samodzielnego przemierzenia trasy do i ze szkoły, należy towarzyszyć mu, aż do momentu kiedy będziemy przekonani, że świetnie sobie poradzi.

Mówiąc o podstawowych zasadach ruchu drogowego powinniśmy przede wszystkich odnieść się do prawnej definicji drogi. Zgodnie z ww. ustawą ─ droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Ucząc dziecko zasad ruchu drogowego powinniśmy zaznaczyć mu konieczność pamiętania o zachowaniu odległości od skraju jezdni oraz dawać przykład przechodząc przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych. Ruch uliczny powinien u naszego dziecka wzbudzać respekt i tym samym zmuszać go do zachowywania bezpiecznych zasad.  

Należy zaznaczyć, że do ww. przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1), został dostosowany art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Przewiduje on, że ten kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kara grzywny – zgodnie z art. 24 ust. 1 kodeksu wykroczeń – może w tym przypadku wynosić maksymalnie 5000 zł.

Zakres podmiotowy przepisu, czyli osób „mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7” nie ogranicza się jedynie do rodziców lub opiekunów dziecka. Obejmuje on każdą osobę, której dziecko zostało powierzone. Do osób tych można zaliczyć nauczyciela przedszkola czy szkoły, do której nasze dziecko uczęszcza.

Oznacza to, że szkoła lub przedszkole ma obowiązek zapewnić dziecku poniżej 7 roku życia, opiekę i nie pozwolić na opuszczenie terenu szkoły czy przedszkola, do momentu przybycia osoby uprawnionej do jego odbioru. Szczegółowe zasady odbioru dzieci ze szkoły/przedszkola powinien określać status, regulamin placówki.

Skomentuj