BHP, a wytwarzanie i przeróbka chromu i jego związków

Przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu chromu pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

W szczególności muszą ochraniać oczy za pomocą gogli lub innych środków ochrony oczu, ręce za pomocą rękawic ochronnych, zabezpieczających przed chemikaliami, ciało za pomocą odzieży ochronnej, a także drogi oddechowe za pomocą środków ochrony układu oddechowego. 

Pracodawca musi wyposażyć pomieszczenia lub stanowiska pracy, na których wytwarzany, przerabiany bądź stosowany jest chrom, w natryski (prysznice) do przemywania oczu oraz natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.

Natomiast pracownik, po zakończeniu pracy, podczas której miał kontakt z chromem, zmienia odzież ochronną i dokładnie zmywa z ciała zanieczyszczenia.

Z kolei na samym stanowisku pracy niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów i palenie tytoniu.

Przy pomieszczeniach pracy, w których wytwarza, przerabia i stosuje się chrom, pracodawca musi urządzić pomieszczenia higienicznosanitarne zawierające dwie szatnie – jedną na odzież własną pracowników, a drugą na odzież ochronną – oddzielone od siebie pomieszczeniem wyposażonym w umywalnie i natryski.

Pomieszczenia zamknięte, w których pracownicy są narażeni na działanie chromu, muszą być oznakowane i oddzielone od innych pomieszczeń. Ponadto wyposaża się je w mechaniczną wentylację wywiewną:

  • uruchamianą co najmniej 10 min przed rozpoczęciem pracy i działającą podczas jej trwania,
  • zapewniającą taką wymianę powietrza, aby nie były przekroczone dopuszczalne wartości stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku awarii wentylacji pracownicy mają obowiązek przerwać pracę i niezwłocznie opuścić pomieszczenie, w którym wystąpiła awaria. 

Powierzchnie podłóg pomieszczeń zamkniętych, w których pracownicy są narażeni na działanie chromu wykonuje się z materiału nienasiąkliwego, mają spadki do odprowadzania ścieków w kierunku kratek ściekowych, a także wymagają regularnego i dokładnego oczyszczania.

Natomiast powierzchnie ścian i sufitów takich pomieszczeń wykonuje się tak, aby były gładkie oraz nienasiąkliwe.

Ponadto przy wejściu do pomieszczeń zamkniętych, w których pracownicy są narażeni na działanie chromu, wywiesza się tablice informujące o wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu chromu w tych pomieszczeniach.

Urządzenia wykorzystywane przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu chromu w operacjach technologicznych, podczas których mogą wydzielać się pyły, pary lub dymy zawierające chrom, powinny być w miarę możliwości zhermetyzowane. 

Jeżeli urządzenia te nie mogą być zhermetyzowane, pracodawca musi wyposażyć stanowiska pracy, na których wytwarza, przerabia i stosuje się chrom w procesach produkcyjnych, w których mogą wydzielać się pyły, pary lub dymy zawierające chrom, w mechaniczną miejscową wentylację wywiewną.

Na stanowiskach pracy, na których wytwarza, przerabia oraz stosuje się chrom, pracodawca umieszcza w miejscach widocznych lub łatwo dostępnych dla pracowników instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy z chromem.

Pracodawca musi zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z fizykochemicznych właściwości chromu, podejmując, na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne działania i środki zmierzające do bezpiecznego stosowania chromu.

Trzeba również mieć na uwadze, że zużyte opakowania powstające podczas wytwarzania, przerobu i stosowania chromu przechowuje się w oddzielnych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

 Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków (Dz.U. nr 197, poz. 1430).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj