Bhp przy arsenie i jego związkach

Bhp przy arsenie i jego związkach

Przy wytwarzaniu i przerobie arsenu pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

W szczególności muszą ochraniać oczy za pomocą gogli lub innych środków ochrony oczu, ręce za pomocą rękawic ochronnych, chroniących przed chemikaliami, ciało za pomocą odzieży ochronnej, a także drogi oddechowe za pomocą środków ochrony układu oddechowego.

Pracodawca musi wyposażyć pomieszczenia pracy, w których wytwarzany i przerabiany jest arsen, w natryski (prysznice) do przemywania oczu oraz natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.

Pracownik, po zakończeniu pracy, podczas której miał kontakt z arsenem, zmienia odzież ochronną i dokładnie zmywa z ciała zanieczyszczenia. Ponadto niedopuszczalne jest na stanowisku pracy spożywanie posiłków, picie napojów czy palenie tytoniu.

Przy pomieszczeniach pracy, w których wytwarza i przerabia się arsen, pracodawca musi urządzić pomieszczenia higienicznosanitarne zawierające dwie szatnie (jedną na odzież własną pracowników, drugą na odzież ochronną) – oddzielone od siebie pomieszczeniem wyposażonym w umywalnie i natryski.

Pomieszczenia, w których pracownicy są narażeni na działanie arsenu, muszą być oznakowane i oddzielone od innych pomieszczeń. Ponadto wyposaża się je w mechaniczną wentylację wywiewną uruchamianą co najmniej 10 min przed rozpoczęciem pracy i działającą podczas jej trwania, a także zapewniającą taką wymianę powietrza, aby nie były przekroczone dopuszczalne wartości stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku awarii wentylacji pracownicy mają obowiązek przerwać pracę i niezwłocznie opuścić pomieszczenie, w którym wystąpiła awaria.

Powierzchnie podłóg pomieszczeń, w których pracownicy są narażeni na działanie arsenu:

–   wykonuje się z materiału nienasiąkliwego,

–   mają spadki do odprowadzania ścieków w kierunku kratek ściekowych,

–   wymagają regularnego i dokładnego oczyszczania.

Skomentuj