Bhp przy arsenie i jego związkach

Przy wytwarzaniu i przerobie arsenu pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej raz indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

W szczególności muszą ochraniać oczy za pomocą gogli lub innych środków ochrony oczu, ręce za pomocą rękawic ochronnych, chroniących przed chemikaliami, ciało za pomocą odzieży ochronnej, a także drogi oddechowe za pomocą środków ochrony układu oddechowego.

Pracodawca musi wyposażyć pomieszczenia pracy, w których wytwarzany i przerabiany jest arsen, w natryski (prysznice) do przemywania oczu oraz natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.

Pracownik, po zakończeniu pracy, podczas której miał kontakt z arsenem, zmienia odzież ochronną i dokładnie zmywa z ciała zanieczyszczenia. Ponadto niedopuszczalne jest na stanowisku pracy spożywanie posiłków, picie napojów czy palenie tytoniu.

Przy pomieszczeniach pracy, w których wytwarza i przerabia się arsen, pracodawca musi urządzić pomieszczenia higienicznosanitarne zawierające dwie szatnie (jedną na odzież własną pracowników, drugą na odzież ochronną) – oddzielone od siebie pomieszczeniem wyposażonym w umywalnie i natryski.

Pomieszczenia, w których pracownicy są narażeni na działanie arsenu, muszą być oznakowane i oddzielone od innych pomieszczeń. Ponadto wyposaża się je w mechaniczną wentylację wywiewną uruchamianą co najmniej 10 min przed rozpoczęciem pracy i działającą podczas jej trwania, a także zapewniającą taką wymianę powietrza, aby nie były przekroczone dopuszczalne wartości stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku awarii wentylacji pracownicy mają obowiązek przerwać pracę i niezwłocznie opuścić pomieszczenie, w którym wystąpiła awaria.

Powierzchnie podłóg pomieszczeń, w których pracownicy są narażeni na działanie arsenu:

  • wykonuje się z materiału nienasiąkliwego,
  • mają spadki do odprowadzania ścieków w kierunku kratek ściekowych,
  • wymagają regularnego i dokładnego oczyszczania.

Natomiast powierzchnie ścian i sufitów takich pomieszczeń wykonuje się tak, aby były gładkie oraz nienasiąkliwe. Z kolei urządzenia i inne wyposażenie pomieszczeń, na których gromadzą się pyły lub inne zanieczyszczenia zawierające arsen, należy gruntownie oraz regularnie oczyszczać. Ponadto przy wejściu do pomieszczeń, w których pracownicy są narażeni na działanie arsenu, wywiesza się tablice informujące o wytwarzaniu, przerobie lub stosowaniu arsenu w tych pomieszczeniach.

Prace przy wytwarzaniu i przerobie arsenu należy organizować i wykonywać w sposób pozwalający uniknąć tworzenia się pyłu, pary lub dymu.

Urządzenia wykorzystywane przy wytwarzaniu i przerobie arsenu w operacjach technologicznych, podczas których mogą wydzielać się pyły, pary lub dymy zawierające arsen, powinny być w miarę możliwości zhermetyzowane. Jeżeli urządzenia te nie mogą być zhermetyzowane, pracodawca musi wyposażyć stanowiska pracy, na których wytwarza i przerabia się arsen w procesach produkcyjnych, w których mogą wydzielać się pyły, pary lub dymy zawierające arsen, w mechaniczną miejscową wentylację wywiewną.

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć stanowiska pracy, na których wytwarza i przerabia się arsen w procesach produkcyjnych, w których wykorzystywane są piece redukcyjne, w urządzenia zapobiegające promieniowaniu ciepła z pieców na pracowników oraz nawiewy powietrzne lub ścianki izolacyjne z wewnętrznym przepływem czynnika chłodzącego.

Na stanowiskach pracy, na których wytwarza oraz przerabia się arsen, pracodawca umieszcza w miejscach widocznych lub łatwo dostępnych dla pracowników instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy z arsenem.

Pyły odpadkowe i wszelkie odpadki stałe lub ciekłe, zbierane w pomieszczeniach, w których wytwarza oraz przerabia się arsen, należy umieścić w zamkniętych pojemnikach w celu wykorzystania w produkcji bądź przekazania do unieszkodliwienia.

Dodatkowo pracodawca musi zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z fizykochemicznych właściwości arsenu, podejmując, na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne działania i środki zmierzające do bezpiecznego stosowania arsenu.

Powyższe kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków (Dz.U. nr 197, poz. 1429).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj