BHP przy budowlanych robotach ziemnych

BHP przy budowlanych robotach ziemnych

Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu. Są nieodzowną częścią każdej budowy.

Sposób wykonywania robót ziemnych zależny jest od rodzaju budowli, jej wielkości, warunków lokalnych i czasu wykonania. Rozróżnia się 2 grupy robót ziemnych, odmienne pod względem technologicznym, tj.: podstawowe i wykończeniowe oraz przygotowawcze i porządkowe.

Do robót podstawowych zalicza się: makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne (wymiary dna w obydwu kierunkach przekraczają 1,5 m) pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne (o szerokości dna mniejszej od 1,5 m i zazwyczaj znacznej długości) pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, niwelację i ostateczne kształtowanie terenu.

Roboty ziemne wykończeniowe obejmują: wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, zagęszczanie skarp i podłoży, mikroniwelację, kształtowanie małej architektury, układanie ziemi roślinnej lub darni w terenie i skarpach budowli ziemnej.

Roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe: usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, spulchnianie gruntu spoistego, roboty ziemne porządkowe. Roboty ziemne wykończeniowe, przygotowawcze i porządkowe oraz niezmechanizowana część robót podstawowych stanowią ok. 10% ogólnej wielkości robót ziemnych.

Rozpoczęcie robót ziemnych

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy przed przystąpieniem do pracy muszą zostać zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania prac budowlanych oraz obowiązującym planem BiOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) – o ile jest obowiązek jego sporządzenia. Prace ziemne muszą być prowadzone zgodnie z projektem określającym położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac. Dokumentacja ta powinna zawierać również sposób zabezpieczenia wykopów oraz wyniki badań geologicznych.

Jeśli w sąsiedztwie prowadzonych prac znajdują się sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne to roboty ziemne powinny być prowadzone w bezpiecznej odległości, ustalonej przez kierownika budowy z właścicielami lub zarządcą sieci.

Ważne jest aby przed przystąpieniem do robót ziemnych wytyczyć drogi dojazdowe oraz drogi transportowe. Drogi dojazdowe, którymi poruszają się maszyny i urządzenia, oraz drogi dla ruchu pieszego powinny być twarde lub utwardzone, równe, zapewniające odpowiednią nośność dostosowaną do poruszających się po niej maszyn i urządzeń. Drogi transportowe muszą być tak zaplanowane, aby zapewnić odległość minimum 0,6 m od krawędzi wykopu.

Teren budowy, w tym wykopy, powinien być wyposażony w urządzenia lub rozwiązania techniczne służące do odprowadzenia wody opadowej, chroniące przed zalaniem. Natomiast przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu terenu na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu powinno się zapewnić spadki umożliwiające łatwe odprowadzenie wody od krawędzi wykopu.

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. W praktyce roboty ręczne ogranicza się do precyzyjnego wykańczania wykopów pod fundamenty, które wykonuje wcześniej maszyna, oraz do wykonywania zadań tak małych objętościowo, że wprowadzanie maszyn jest nieopłacalne. Na budowach można spotkać miedzy innymi:

NAZWA

MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH, SŁUŻĄCA DO:

Koparka

oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego, wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki.

Zgarniarka

odspajania (ścinania) wierzchniej warstwy gruntu (do 0,5 metra) jego załadunku do własnej skrzyni, następnie transportu na niewielką odległość i wyładunku urobku w określonym miejscu.

Spycharka

odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości, zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu oraz innych prac przy użyciu lemiesza, zrywaka, zaczepu i innych specjalistycznych osprzętów.

Równiarka

profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów.

Ładowarka

załadunku i transportu urobku na bliskie odległości przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu w formie łyżki.

Walec

zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg.

Hybrydy budowlane, np. koparko-ładowarki, koparko-spycharki

Maszyny, w których do jednej jednostki napędowej zamontowany jest osprzęt dwojakiego rodzaju.

Skomentuj