BHP przy pozyskiwaniu drewna

Pozyskiwanie drewna m.in. do prac budowlanych lub stolarskich, a w tym okresie także na opał, wiąże się ze wzmożonymi pracami w tartakach oraz w gospodarstwach rolnych.

Praca przy pozyskiwaniu drewna, obejmująca ścinkę, okrzesywanie, przerzynkę, zrywkę, magazynowanie i wywóz drewna, wiąże się z dużymi zagrożeniami dla wykonujących ją pracowników, a także dla rolników pozyskujących drewno dla potrzeb gospodarstwa.

Część prac, związanych z pozyskiwaniem drewna, zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Należy do nich usuwanie drzew:

 • trudnych (złomów i wywrotów),
 • z uszkodzonym pniem,
 • ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną,
 • silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku obalania,
 • zawieszonych, trudnych do ściągnięcia,
 • wyjątkowo grubych (o średnicy powyżej dwóch użytecznych długości prowadnicy),
 • zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych.

Pracodawca, w związku z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych, ma obowiązek:

 • ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych prac,
 • poinformować pracowników o zagrożeniach,
 • zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone osoby (np. brygadzistę),
 • zadbać o odpowiednie środki zabezpieczające,
 • zapewnić instruktaż pracowników obejmujący:
 • imienny podział pracy,
 • kolejność wykonywanych zadań,
 • wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach,
 • zapewnić, by do miejsc prowadzenia tych prac miały dostęp jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Nadzór bezpośredni oznacza stały kontakt pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej (brygadzisty) z parownikiem – czyli przebywanie w miejscu prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych. Do pozostałych prac stosuje się nadzór doraźny, polegający na kontakcie pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej z pracownikiem, co najmniej raz pod koniec zmiany roboczej.

Strefy niebezpieczne

Za strefę niebezpieczną uważa się przestrzeń wokół urządzenia lub stanowiska pracy, w której wszyscy przebywający narażeni są na ryzyko urazu, utraty zdrowia lub życia. Pracownicy wykonujący pracę w tym samym czasie i miejscu muszą:

 • znać przebieg granic powierzchni roboczej oraz działek roboczych,
 • znać strefy niebezpieczne wszystkich rodzajów wykonywanych prac,
 • mieć ustalone zasady porozumiewania się lub sygnalizacji.

Niedozwolone jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia się, że w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta.

W strefie niebezpiecznej mogą znajdować się wyłącznie osoby wykonujące daną pracę oraz ewentualnie osoby uprawnione (nadzór, koordynator, kontrolujący).

Jeżeli instrukcja obsługi maszyny lub urządzenia nie stanowi inaczej, strefa niebezpieczna:

 1. przy ścince i obalaniu drzew wynosi co najmniej dwie wysokości ścinanych drzew,
 2. podczas prac wykonywanych z zastosowaniem narzędzi ręcznych:
 1. z elementami tnącymi (np.: siekiera, kosa) wynosi co najmniej 5 m, a dla pilarki co najmniej 2 m,
 2. rotacyjnymi (np. kosiarka) wynosi co najmniej 5 m,
 3. tnącymi na wysięgniku (np. wykaszarka) wynosi co najmniej 10 m,
 1. wokół urządzenia do rozdrabniania pozostałości pozrębowych wynosi 100 m,
 2. wokół pracy żurawia z chwytakiem (nie dotyczy harwestera) obejmuje przestrzeń objętą maksymalnym wysięgiem żurawia i długością przemieszczanego drewna + 5 m,
 3. wokół harwestera jest równa dwóm wysokościom ścinanych drzew powiększoną o maksymalny wysięg żurawia,
 4. podczas zrywki kolejkami linowymi obejmuje powierzchnię pomiędzy linami oraz powierzchnię znajdującą się na zewnątrz lin, w odległości równej dwukrotnej długości zrywanego drewna,
 5. przy załadunku i rozładunku pojazdów przeznaczonych do zrywki i wywozu drewna wyposażonych w żurawie obejmuje przestrzeń objęta obrysem pojazdu i mygły wraz z przestrzenią między pojazdem i mygłą oraz przestrzenią sięgającą dookoła poza maksymalnym wysięg żurawia i długość przemieszczonego drewna,
 6. podczas zrywki konnej w czasie załadunku i wyładunku drewna to obszar obrysu mygły i osi wozu lub sań z ładunkiem, od strony załadunku lub wyładunku.

Ogólne zasady bhp związane z pozyskiwaniem drewna 

 • zgodnie z ustawa Kodeks pracy pracodawca powinien zapewnić, by prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji. Do takich prac należą: ścinka i obalanie drzew, zrywka oraz załadunek drewna. Jeśli na powierzchni roboczej pracuje więcej niż jeden zespół pilarzy, należy prace zespołowe wykonywać w sposób zapewniający kontakt wzrokowy lub głosowy pomiędzy współpracownikami. Dopuszczalna jest na powierzchni leśnej praca jednoosobowa z użyciem maszyn wielooperacyjnych (procesory, harwestery) oraz samojezdnych rębarek, pod warunkiem wyposażenia operatora w skuteczny środek łączności;
 • wszystkie eksploatowane maszyny i urządzenia techniczne zakupione przed 1 maja 2004 r. i używane nadal musza spełniać minimalne wymagania dotyczące bhp, a zakupione po tej dacie musza posiadać deklaracje zgodności oraz oznakowanie CE, poświadczające zgodność produktu z wymaganiami zasadniczymi, w tym wymaganiami bezpieczeństwa. Minimalne wymagania to m.in. zamontowane osłony na wszystkich ruchomych częściach maszyny;
 • ciągniki i maszyny samojezdne używane na powierzchniach leśnych należy wyposażyć w bezpieczne kabiny lub ramy ochronne na wypadek wywrotki, a maszyny używane do zrywki we wciągarki linowe z kratownicą zabezpieczająca stanowiska operatora od strony wciągarki;
 • pracownicy muszą umieć obsługiwać powierzone maszyny i urządzenia oraz przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych środków technicznych. Pilarki oraz inne maszyny i urządzenia niesprawne technicznie powinny zostać wyłączone z użytkowania do czasu naprawy oraz zabezpieczone przed przypadkowy uruchomieniem;
 • na każdej powierzchni roboczej musi znajdować się podręczna apteczka wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • po zakończeniu prac należy:
 • uporządkować miejsce jej prowadzenia, zwracając szczególną uwagę na likwidację możliwych zagrożeń dla osób trzecich,
 • wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia należy zabezpieczyć przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem,
 • sprawdzić używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pod kątem ich dalszej przydatności.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac:

 • podczas ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, gradu;
 • w gęstej mgle i przy wietrze, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania drzew, powodować przedwczesne obalenie, pękanie drzew i konarów lub stanowić inne, szczególne zagrożenie dla pracujących osób,
 • przy temperaturze powietrza poniżej -20°C, a w przypadku prac na drzewach stojących poniżej -5°C;
 • po zapadnięciu zmroku z wyłączeniem prac z użyciem maszyn wielooperacyjnych, wykonywanych przy oświetleniu sztucznym zapewniającym dobrą widoczność.

Podczas prac przy pozyskiwaniu drewna zabronione jest:

 • stosowanie technologii nieustalonych przed rozpoczęciem pracy bądź zabronionych;
 • eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z zaleceniami producenta lub niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także wprowadzanie w nich zmian konstrukcyjnych;
 • nieuzasadnione przebywanie w strefie niebezpiecznej;
 • przechowywanie i transportowanie narzędzi ręcznych o niezabezpieczonych ostrzach;
 • transport osób na zaczepionych lub zawieszonych maszynach, elementach tych maszyn i urządzeniach do tego nieprzeznaczonych oraz przebywanie na transportowanym ładunku;
 • pracowanie maszynami i innymi urządzeniami technicznymi pod liniami teleenergetycznymi w sytuacjach zagrażających zetknięciem się ich elementów z przewodami tych linii;
 • przewożenie w kabinie pojazdu większej liczby osób niż ta, dla której kabina jest przystosowana,
 • przewożenie materiałów łatwopalnych i innych niebezpiecznych materiałów lub przedmiotów (np. substancji żrących, narzędzi o niezabezpieczonych ostrzach, itp.) w części osobowej pojazdu.
 • stosowanie zużytych lub uszkodzonych środków ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. poz. 1596 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141),
 4. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.).

Źródła pomocnicze:

 1. www.pip.gov.plBezpieczne pozyskiwanie drewna.

Skomentuj