BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych

BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych

W Dz. U. z 23 kwietnia 2013 r. pod poz. 492 zamieszczone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Nowe rozporzączenie MG wprowadza m.in. pojęcia:

 • prowadzącego eksploatację – jako jednostki organizacyjnej, osoby prawnej lub fizycznej, zajmującej się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy , urządzeń energetycznych,
 • strefy pracy – czyli stanowiska lub miejsca pracy odpowiednio przygotowanego w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych,
 • osoby uprawnionej –  czyli osoby posiadającej Kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego,
 • osoby upoważnionej – czyli osoby wyznaczonej przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MG prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności:

 • charakterystykę urządzeń energetycznych;
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w  warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
 • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów, urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;
 • organizację prac eksploatacyjnych;
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji zapewnia prowadzący eksploatację.

Prowadzący eksploatację może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z:

 • wydawaniem poleceń,
 • koordynacją prac,
 • dopuszczeniem do prac.

Wykaz osób upoważnionych, zawierający w szczególności: imię i nazwisko, zakres upoważnienia z okres na jaki zostało udzielone upoważnienie, prowadzi prowadzący eksploatację. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

1) pod napięciem,

2) w pobliżu napięcia,

3) przy wyłączonym napięciu.

Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy prac, mają wartości określone w tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary stref prac pod napięciem i prac w pobliżu napięcia

 

Napięcie znamionowe urządzenia lub instalacji elektrycznej w (kV)

Minimalny odstęp w powietrzu

wyznaczający zewnętrzną granicę strefy w (mm)

prac pod napięciem

prac w pobliżu napięcia

≤1

bez dotyku

300

3

60

1120

6

90

1120

10

120

1150

15

160

1160

20

220

1220

30

320

1320

110

1000

2000

220

1600

3000

400

2500

4000

750

5300

8400

Skomentuj