BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

Prace związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych mogą wykonywać tylko pracownicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej.

Zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo określa od dnia 23 października 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

Rozporządzenie to definiuje następujące pojęcia:

 • urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwa­rzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;
 • prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w za­kresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • prowadzący eksploatację – jednostka organizacyjna, osoba prawna lub fizyczna, zaj­mująca się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umo­wy, urządzeń energetycznych;
 • strefa pracy – stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych;
 • osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepi­sów prawa energetycznego,
 • osoba upoważniona – osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wy­konywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogą być wykonywane:

 • bez polecenia,
 • na polecenie pisemne.

Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie:

 • czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
 • zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
 • prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach wykonywanych przez uprawnio­ne i upoważnione osoby.

Na polecenie pisemne wykonuje się prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, wymagające zastosowania odpowiednich środków zabezpie­czających.

Zgodnie z rozporządzeniem MG prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z in­strukcjami eksploatacji, zawierającymi w szczególności:

- charakterystykę urządzeń energetycznych;

- opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpie­czeń i sterowań;

- zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym na­zewnictwem;

- opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

- zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;

- wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla da­nej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;

- identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;

- organizację prac eksploatacyjnych;

- wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochro­ny stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Skomentuj