BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.2

Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.

Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace:

 1. wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
 2. przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uzie­mionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;
 3. konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej znajdującej się pod napięciem;
 4. przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycz­nych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemienia­mi ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami trakcji elektrycznej;
 5. na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;
 6. przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii na­powietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem;
 7. niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożenia wy­buchem.

Szczegółowy wykaz prac, o których mowa wyżej, powinien być ustalony i aktualizowany w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z zagro­żeniami, mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac. Prace, o których mowa wyżej, wykonują co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.

Polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego upoważnione.

Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej:

 1. numer polecenia;
 2. określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
 3. określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
 4. określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bez­piecznego przygotowania i wykonania poleconych prac;
 5. wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

Prowadzący eksploatację może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym. Polecenie pisemne należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia pracy. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala prowadzący eksploatację.

Organizując na polecenie prace eksploatacyjne, należy uwzględnić wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacji oraz zapewnić:

1. skoordynowanie wykonania prac z ruchem urządzeń energetycznych, obejmujące w szczególności:

a) określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac,

b) wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy,

c) ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakończe­nia prac,

d) wydanie zezwolenia na uruchomienie urządzeń energetycznych, przy których była wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem były one wyłą­czone z ruchu;

2. przygotowanie i przekazanie strefy pracy, obejmujące w szczególności:

a) uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych,

b) wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeń­stwo wykonywanych prac, oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uru­chomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie,

c) zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach oraz sprawdzenie, czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: napięcie, ciśnienie, woda, gaz, temperatura,

d) oznaczenie strefy pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa,

e) poinformowanie kierującego zespołem o zagrożeniach występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,

f) dopuszczenie do pracy;

3. rozpoczęcie i wykonanie pracy, obejmujące w szczególności:

a) dobór osób do wykonania poleconej pracy,

b) sprawdzenie przez kierującego zespołem przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli została przygotowana właściwie,

c) zaznajomienie członków zespołu z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

d) egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu,

e) zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny;

4. zakończenie pracy i likwidacja strefy pracy, obejmujące w szczególności:

a) sprawdzenie, czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia usunięte ze strefy pracy,

b) opuszczenie strefy pracy przez zespół,

c) usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy i jej za­bezpieczenia lub używanych przy wykonywaniu pracy,

d) poinformowanie o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu;

5. rejestrowanie ustaleń, o których mowa w pkt 1–4, w formie określonej przez pro­wadzącego eksploatację;

6. ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji.

Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

1) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów reali­zujących prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania;

2) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace;

3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii.

W każdym zespole wyznacza się osobę kierującą zespołem.

W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kierującego zespołem dalsze wykonywa­nie pracy musi zostać przerwane, a zespół wyprowadzony z tej strefy.

Kierujący zespołem przed każdym wznowieniem pracy jest obowiązany dokonać do­kładnego sprawdzenia zabezpieczenia strefy pracy.

Jeżeli podczas sprawdzenia, o którym mowa wyżej, zostanie stwierdzone pogorszenie warunków bezpieczeństwa w strefie pracy, wznowienie pracy może nastąpić po dopro­wadzeniu warunków do wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności:

1) rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy określone w poleceniu;

2) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, jeżeli miałoby to pogorszyć poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.

Osoby dozoru mają obowiązek wstrzymać pracę zespołu, jeżeli stwierdzą, że nie są za­chowywane warunki bezpiecznej pracy lub nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wolno stosować tylko wypróbowane i bezpieczne metody pracy.

Czynności łączeniowe mogą być wykonywane:

 • przez jedną osobę – gdy nie wymagają zbliżania się do urządzeń będących pod na­pięciem (wykonywane zdalnie),
 • przez dwie osoby – w pozostałych przypadkach.

W czasie wykonywania czynności łączeniowych w pomieszczeniach ruchu elektryczne­go powinny przebywać tylko osoby upoważnione – zalecana liczba to dwóch pracowni­ków. Maksymalna liczba osób uczestniczących w czynnościach łączeniowych powinna być ograniczona do trzech.

Oględziny urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonywane przez osoby upoważnione przez prowadzącego eksploatację lub przez pracowników pod nadzorem obsługujących.

Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zabro­nione jest:

 • zdejmowanie osłon i barier ochronnych,
 • otwieranie celek,
 • wchodzenie na konstrukcje,
 • zbliżanie się do nieosłoniętych części urządzeń i instalacji znajdujących się pod napięciem na odległość mniejszą niż górna granica strefy prac w pobliżu napięcia

BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

Wszystkich zainteresowanych omówiniem nowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce oraz szczegółowych zagadnień związanych z bhp w zakładach branży energetycznej zapraszamy do skorzystania z oferty !

Skomentuj