BHP przy urządzeniach energetycznych

Z dniem 24 października 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 kwietnia 2013 r. poz. 492 wyszło nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Wejdzie ono w życie z dniem 24 października 2013 r. Jednocześnie tego samego dnia przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia z 1999 r. przedstawiają się następująco:
1) ilość i zakres znaczeniowy definicji został zredukowany – z 20 do 7. Zrezygnowano z definicji pojęć określonych w ustawach Prawo energetyczne i Kodeks pracy. Ponadto m.in. zastąpiono pojęcia pracownika upoważnionego i uprawnionego pojęciem osoby upoważnionej i uprawnionej. W konsekwencji przepisy rozporządzenia dotyczą nie tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy (zatrudnionych na umowę o pracę) ale i innych osób wykonujących te prace (np. na umowę zlecenie);
2) usunięto powołania na przepisy nieaktualne oraz wprowadzono odwołania do ogólnych tytułów przepisów bez podawania metryk;
3) pozostawiono katalog prac szczególnie niebezpiecznych (katalog otwarty), przy jednoczesnym jego zredukowaniu z 21 do 13 pozycji. Należy przy tym pamiętać, że Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek sporządzenia wykazu prac niebezpiecznych. Katalog, który był przedmiotem szczególnie wielu konsultacji pozostawiono na prośbę przedstawicieli branży;
4) sformułowano m.in. wymóg skoordynowania prac, odpowiedniego przygotowania i przekazania strefy pracy, rozpoczęcia i wykonania pracy, zakończenia pracy i likwidacji strefy pracy, jednocześnie określając przykładowe czynności i działania, jakie powinny wchodzić w zakres poszczególnych etapów prac.
Przepisy rozporządzenia nie podają gotowych rozwiązań, które mogłyby być zastosowane do każdego przedsiębiorstwa, gdyż to pracodawca wie najlepiej jakie warunki pracy występują w jego zakładzie pracy i jak najlepiej/najbezpieczniej zorganizować środowisko pracy.

Warto zakupić:

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń elektroenergetycznych przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej.

Omówiono również podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego.

Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

Materiał zawarty w książce został zaktualizowany, z wykorzystaniem m.in. przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492), które wchodzi w życie w październiku 2013 r.

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Autorzy:

dr inż. Jan Strojny, dr inż. Jan Strzałka

Wydanie VI, 2016 rok
Stron 224, oprawa miękka foliowana

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Opisane zostały własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Po raz pierwszy w literaturze krajowej poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki.

Drugi blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska.

Książka będzie użyteczna w pracy zarówno służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże zaznajomić się z zagrożeniami występującymi w branży gazowniczej i pozwoli, często przed czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować.

Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń gazowniczych.

Materiał zawarty w książce został zaktualizowany, z wykorzystaniem m.in. przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492), które wchodzi w życie w październiku 2013 r.

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Autor:

dr inż. Mariusz Łaciak

Wydanie IV, 2016 rok
Stron 220, oprawa miękka foliowana

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.

Opisane zostały m.in. zakres instrukcji eksploatacji oraz bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca pracy.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służb BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

Materiał zawarty w książce został zaktualizowany, z wykorzystaniem m.in. przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492), które wchodzi w życie w październiku 2013 r.

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Autor:

Jan Krupa

Wydanie V, 2016 rok
Stron 84, oprawa miękka foliowana

Sklep

Skomentuj