BHP w branży chemicznej

BHP w branży chemicznej

Zagrożenia ze strony substancji chemicznych stanowią szeroką gamę zagrożeń dla zdrowia pracownika (podrażnienia, uczulenia, zagrożenia nowotworowe) oraz zagrożeń fizycznych (na skutek łatwopalności, wybuchowości).

Za bezpieczeństwo w zakładach przemysłu chemicznego jest odpowiedzialny każdy pracownik. Wymaga to odpowiedniego stroju i sprzętu, znajomości środków chemicznych, z którymi do czynienia mają pracownicy oraz odpowiednich procedur i technik.

Ocena ryzyka

Pierwszym krokiem w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie zakładu jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w celu identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy oraz zapewnienia odpowiednich i wystarczających środków profilaktycznych podczas pracy z takimi zagrożeniami.

Najważniejszym elementem w ocenie ryzyka jest identyfikacja zagrożeń chemicznych. Podczas identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń chemicznych należy pamiętać również o stosowanych odczynnikach chemicznych, chemikaliach lub substancjach, które mogą być wytwarzane w procesach produkcyjnych, na przykład dymach spawalniczych itp. Należy również ocenić właściwe przechowywanie oraz ilości składowanych substancji chemicznych na terenie zakładu, a także usuwane odpady. Należy rozważyć wszystkie materiały, preparaty, mieszaniny na jakie pracownicy są narażeni. Poza środkami chemicznymi, trzeba rozważyć również takie preparaty jak kleje, materiały stosowane przy konserwacji, oleje, materiały ogrodnicze, substancje stosowane do uzdatniania wody oraz środki czyszczące.

Powinno się również sprawdzić, czy wykorzystywane na terenie zakładu substancje podlegają ograniczeniom lub upoważnieniom wynikającym z rozporządzenia REACH . Dostawca substancji chemicznych zobowiązany jest do udostępnienia karty charakterystyki substancji chemicznej. Karta charakterystyki jest podstawowym źródłem informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas pracy z daną substancją, na przykład można w niej znaleźć informacje odnośnie postępowania w sytuacjach awaryjnych (wycieki, dostania się substancji do organizmu człowieka). Zawiera również informacje o limitach narażenia zawodowego.

Drugim krokiem jest rozważenie kto (grupy pracowników) może mieć kontakt z substancjami chemicznymi. Warto zwrócić uwagę, że niektórzy pracownicy mogą wymagać specjalnej uwagi. Na przykład poprzez potrzeby językowe pracowników zagranicznych, potencjalne narażenie pracowników w ciąży itd. O ile pracodawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka, pracownicy również powinni być zaangażowani w procedurę.

Trzecim krokiem jest ocena ryzyka i podjęcie decyzji w sprawie środków zapobiegawczych. Należy określić jakie środki ochronne są już stosowane oraz rozważyć jakie dodatkowe środki ostrożności są wymagane. Można podjąć decyzję o wyeliminowaniu substancji lub zastąpieniu jej mniej niebezpieczną substancją. Można także zastosować zabezpieczenia zbiorowe poprzez eliminację niebezpieczeństwa, na przykład przez zastosowanie obudowy i stosowanie miejscowego systemu wentylacyjnego.

Kolejnym krokiem jest próba zorganizowania pracy w sposób umożliwiający zmniejszenie liczby pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji chemicznych.

Dobór środków ochrony indywidualnej

Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego należy dobrać odpowiednio środki ochrony indywidualnej. Należy je dostosować do substancji chemicznych, które występują na danym stanowisku pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że środki chroniące przed kwasami niekoniecznie muszą być równie skuteczne w przypadku innych substancji chemicznych.

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej w zakładach chemicznych należą:

- ochrona oczu: gogle, okulary ochronne, przyłbice,

- ochrona dróg oddechowych: aparaty oddechowe, maski ochronne,

- odzież ochronna: fartuchy, kombinezony, rękawice, buty.

Skomentuj