Bhp w galwanizerni

Nie wolno przeznaczać na galwanizernię pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu otaczającego budynek.

Zakaz ten jednak nie dotyczy pomieszczeń, które nie są pomieszczeniami pracy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), gdzie zostały umieszczone urządzenia techniczne oraz instalacje pomocnicze zapewniające normalne funkcjonowanie galwanizerni.

Można jednak prowadzić procesy galwanotechniczne w budynku wielokondygnacyjnym, ale pod warunkiem zapewnienia szczelności stropów nad i pod galwanizernią, a także spełnienia niżej wymienionych wymogów:

  • ściany, sufity i podłogi w galwanizerni, magazynach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rozlewania, ważenia, rozdrabniania, odmierzania, sporządzania, przenoszenia, jak również rozpuszczania substancji i ich mieszanin muszą być odporne na oddziaływanie substancji, a także kąpieli galwanicznych stosowanych w procesie galwanotechnicznym, nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne,
  • wymienione ściany, sufity i podłogi nie mogą mieć pęknięć oraz innych uszkodzeń, a miejsca połączeń, przede wszystkim ścian z podłogą, muszą być wykonane w sposób ograniczający gromadzenie się zanieczyszczeń i ułatwiający ich usuwanie, a także zapobiegający przenikaniu substancji oraz ich mieszanin stosowanych w procesie galwanotechnicznym do elementów konstrukcyjnych budynku,
  • elementy budowlane i wyposażenie wspomnianych pomieszczeń muszą być odporne lub zabezpieczone przed niszczącym oddziaływaniem substancji oraz ich mieszanin stosowanych w procesach galwanotechnicznych.

Oczywiście zarówno sama galwanizernia, jak również magazyny, pomieszczenia przeznaczone do wykonywania wymienionych czynności i inne pomieszczenia, w których następuje wydzielanie się szkodliwych czynników chemicznych, trzeba koniecznie wyposażyć, jednak stosownie do potrzeb, w odpowiednie systemy wentylacyjne – grawitacyjny, mechaniczny (ogólny bądź miejscowy).

Warto mieć przy tym na uwadze, iż wentylacja mechaniczna musi być uruchamiana co najmniej 10 min przed wejściem do pomieszczenia i działać podczas pobytu pracowników, a jej wyłącznik znajdować się na zewnątrz pomieszczenia.

W razie awarii lub wyłączenia systemu wentylacji mechanicznej informację o tym trzeba przekazać pracownikom za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Pracownicy zaś muszą koniecznie przerwać pracę i niezwłocznie opuścić pomieszczenia, w których wystąpiła awaria lub wyłączenie systemu wentylacji mechanicznej.

Kolejnym ważnym wymogiem bhp jest to, iż wentylacja mechaniczna musi działać ciągle podczas procesu galwanotechnicznego. Gdy jest niesprawna lub wyłączona, wykonywanie tego procesu jest zabronione!

Ponadto galwanizernia musi być wyposażona w instalację wodno-odpływową, umożliwiającą mycie urządzeń i pomieszczeń. Powinien być w niej również odpływ zanieczyszczonej wody.

Dodatkowo w galwanizerni należy stosować rozwiązania techniczne zabezpieczające przed poślizgiem, wpadnięciem do wanien galwanicznych, rozlaniem kąpieli galwanicznej oraz niezamierzonym mieszaniem różnych kąpieli lub ścieków galwanicznych i wystąpieniem niekorzystnych reakcji chemicznych.

Pracodawca musi także zapewnić pracownikom zatrudnionym w galwanizerni odpowiednie pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, natryski ratunkowe do umycia ciała oraz przemycia oczu, a także sprawnie działający system pierwszej pomocy i środki do jej udzielania.

Oczywiście pomieszczenia, gdzie pracujący narażeni są na działanie szkodliwych czynników chemicznych, muszą być odpowiednio oznakowane właściwymi znakami bezpieczeństwa. W pomieszczeniach tych zabronione jest jedzenie i picie!

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. nr 126, poz. 1043).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj