BHP w odlewniach metali – nowe rozporządzenie

BHP w odlewniach metali – nowe rozporządzenie

10 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz. U. z 2000 r. poz. 37), które to wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r.

Potrzeba wydania nowego aktu prawnego wyniknęła z sukcesywnie przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy kontroli w zakładach odlewniczych. Dlatego też wszelkie zmiany i uzupełnienia w przepisach dotyczących bhp w odlewniach metali dokonane zostały z uwzględnieniem sugestii i uwag Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie zmiany przewiduje nowe rozporządzenie?

W rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono pewne korekty i uzupełnienia ukierunkowane na poprawę i ochronę warunków pracy w zakładach odlewniczych.

  1. Paragraf 6 uzupełniono o dwa dodatkowe ustępy dotyczące załadunku materiałów wsadowych do pieca, a mianowicie:
  • o ust. 5 – „Porcje materiału wsadowego do kąpieli metalowej pieca dobiera się w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpośredniego otoczenia poprzez rozprysk stopionego metalu”;
  • ust. 6 – „Rodzaj materiału wsadowego oraz wielkość elementów wsadu dobiera się w taki sposób, aby zapobiec zawieszeniu się wsadu w piecu”;
  1. W § 11 nowego rozporządzenia uzależniono wysokość składowania skrzyń formierskich od wytycznych zawartych w stosownym dla wykonywanej czynności dokumencie, czyli instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy opracowanej na podstawie przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanych na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzględnieniem cech składowanych jednostek formierskich i sposobu ich składowania.
    Tym samym odstąpiono od wskazywania konkretnych wysokości składania w przypadku skrzynek układanych ręcznie lub układanych mechanicznie, jak to ma miejsce w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu;
  2. W § 12 rozszerzono zakres podmiotowy urządzeń, które mogą stworzyć zagrożenie. W obecnym rozporządzeniu wyróżniono jedynie formę odlewniczą, natomiast w rozporządzeniu zastępującym zastosowano zapis: Nie wykonuje się jakichkolwiek prac bezpośrednio pod zawieszonymi urządzeniami lub przedmiotami zawierającymi stopiony metal lub w zasięgu ewentualnego rozprysku stopionego metalu podczas przemieszczania tych urządzeń lub przedmiotów”;

Skomentuj