BHP w zawodzie magazyniera

BHP w zawodzie magazyniera

Magazynier to osoba, która zajmuje się obsługą magazynu handlowego lub przemysłowego. Do głównych obowiązków magazyniera należy m.in. przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie określonych surowców i materiałów.

Na pozór praca magazyniera może się wydawać bezpieczna i spokojna. W praktyce jednak zagrożenia wynikające z pracy magazyniera zależą od samego magazynowanego towaru oraz warunków jego przechowywania. Magazynierzy są także narażeni na urazy spowodowane m.in. upadkami z wysokości (drabiny, podesty, półki) lub na śliskiej, nierównej nawierzchni. Mogą być potrąceni przez poruszające się pojazdy, zwłaszcza wózki widłowe lub mogą zostać uderzeni przez spadające przedmioty. Wielu magazynierów rutynowo przenosi ciężkie ładunki, które mogą również być przyczyną bólów rąk, ramion i palców.

Aby zminimalizować zagrożenie magazynier powinien:

  • zapoznać się dokładnie z instrukcją magazynową wydaną przez pracodawcę, która określa zasady bezpieczeństwa w magazynie,
  • zwrócić uwagę na dopuszczalną nośność regałów magazynowych (informacja o dopuszczalnym obciążeniu powinna być umieszczona na regałach) i upewnić się, czy waga magazynowanych surowców i przedmiotów jej nie przekracza,
  • przy układaniu w stosy, jeśli to możliwe, stosować wiązania między warstwami. Środek ciężkości przedmiotów musi znajdować się w obrębie stosu. Magazynier nie może układać materiałów w stosach na wysokości, która rodzi ryzyko utraty stateczności stosu, zniszczenia opakowań lub przekracza tę określoną w instrukcji magazynowej (stosy materiałów drobnicowych nie mogą przekraczać 2 m). Musi również zachować bezpieczną odległość między stosami (co najmniej 1 m) i od płotów, słupów linii napowietrznych, wznoszonych lub tymczasowych budynków. Stosy należy rozładowywać począwszy od najwyższych warstw,
  • zachować szczególną ostrożność w przypadku zauważenia uszkodzonych opakowań zawierających substancje trujące, żrące, środki ochrony roślin, inne substancje chemiczne oraz zgłosić problem kierownikowi,
  • zwrócić uwagę i dowiedzieć się od pracodawcy, jakie środki ochrony przewidział w przypadkach pracy z materiałami pylącymi się (środki ochrony dróg oddechowych i wzroku) i materiałami palnymi, jeśli takie składowane są w magazynie,
  • jeśli istnieje taka potrzeba, jako środek dostępu do wyższych półek w magazynie stosować atestowane drabiny, wyposażone w antypoślizgowe stopki lub stabilne stopnie z antypoślizgową podstawą. Magazynier nie może wchodzić na stoły i regały magazynowe. Jeśli w danym zakładzie pracy dostęp do wyżej położonych miejsc odbywa się za pomocą podestów, powinny być one kompletne, zmontowane przez uprawnioną osobę zgodnie z instrukcją producenta,
  • pamiętać, że materiały składowane w magazynie nie mogą znajdować się bezpośrednio pod liniami napowietrznymi i bliżej niż 10 m od linii wysokiego napięcia powyżej 15 kV, 5 m od linii wysokiego napięcia do 15 kV i 2 m od linii wysokiego napięcia,
  • zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna, przewody elektryczne elektronarzędzi, przedłużacze mają nieuszkodzoną izolację, czy gniazda elektryczne spełniają wymogi ochrony przeciwporażeniowej (nieuszkodzone, szczelne gniazdka) i czy zamocowane są solidnie w ścianach/blatach.

Skomentuj