Centra handlowe – zasady bezpieczeństwa

4 maja działalność wznowią obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m kw. (galerie handlowe, parki handlowe). W obiektach tych będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa w związku z trwającą nadal epidemią koronawirusa.

Po weekendzie majowym będziemy mogli robić zakupy w galeriach handlowych, jednak przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa, które obowiązują do odwołania w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Zasady te dotyczą zarówno klientów, jak i pracowników obiektów handlowych. Wytyczne w tym kierunku przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Jak podaje resort procedury mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracowników galerii handlowych i ograniczyć liczbę kontaktów na ich terenie.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące pracowników i obsługi obiektów handlowych 

Pracownicy, którzy nie wymagają fizycznej obecności w siedzibie obiektu handlowego powinni wykonywać swój zakres obowiązków zdalnie, tak długo jak to będzie możliwe. Kierownictwo powinno mieć to na uwadze podczas podziału zadań realizowanych  przez pracowników obiektu handlowego. Oprócz tego w obiektach handlowych powinny być spełnione następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 2 m);
 2. organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane);
 3. zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientami dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) oraz preparatów do dezynfekcji rąk;
 4. w miarę możliwości wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń;
 5. ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy;
 6. ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 1. objęcie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych;
 2. przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników;
 3. pracownicy /obsługa powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;
 4. zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa;
 5. w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 • niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu;
 • powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 • pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób;
 • zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 • rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Wytyczne dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w tzw. ciągach komunikacyjnych oraz usługach

 1. utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej (komunikacja do klientów; rekomendowane naklejki taśmowe przy kasach na podłodze w odległości co 2 metry);
 2. obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii, zgodnie z obowiązującym prawem;
 3. zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, w tym umieszczenie stosownego komunikatu przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek;
 4. obiekt handlowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na terenie obiektu i/lub w obszarze danego lokalu handlowego (1 osoba na 15 m2 powierzchni handlowej);
 5. w zależności od konstrukcji danego obiektu uruchomienie jak największej liczby wejść oraz zlikwidowanie barier, umożliwiając bezkontaktowe przechodzenie przez portale, w miarę możliwości również w toaletach, lub uruchomienie bezkolizyjnej organizacji wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście – jedno wyjście, by móc liczyć klientów;
 6. umożliwienie prowadzenia działalności wszystkim sklepom z wyłączeniem:
 • stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin);
 • stref gier;
 • kin;
 • wysp handlowych, również gastronomicznych.
 1. zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich  wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach;
 2. obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu;
 3. komunikaty przez system dźwiękowy, systemy audiowizualne i inne systemu komunikacji z klientem na terenie galerii handlowej dot. zachowania odległości między kolejnymi osobami, unikania skupisk ludzi, noszenia osłon ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny;
 4. rezygnacja z roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie obiektów handlowych, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi;
 5. wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki);
 6. określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin), co powinno być jasno zakomunikowane przy wejściu do windy;
 7. zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną (o ile nie są wyłączone przepisami prawa), celem minimalizacji zakażenia;
 8. wyłączenie z użytku, lub dokładne czyszczenie, po każdym kliencie, środkami chemicznymi, przebieralni w sklepach na terenie obiektu handlowego;
 9. zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji;
 10. wprowadzenie odpowiednich procedur dla personelu w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach etc.

Zasady bezpieczeństwa w strefie gastronomicznej

 1. wydzielenie strefy gastronomicznej widoczną, fizyczną barierą;
 2. ograniczenie liczby klientów w strefie gastronomicznej – na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 m2;
 3. szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki);
 4. w fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy;
 5. w fazie późniejszej, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z poniższymi obostrzeniami:
 • maksymalnie 1 osoba siedząca przy jednym stoliku (nie dotyczy rodzin), chyba, że jego wielkość umożliwia zachowanie odległości min. 2 m między osobami
 • odległość pomiędzy osobami/grupami spożywającymi posiłek i stolikami przy których siedzą wynosi minimum 2 metry.

Zasady bezpieczeństwa w tzw. infrastrukturze współtowarzyszącej

 1. informowanie klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów;
 2. wyłączenie z użytku wszelkiego rodzaju fontann, placów zabaw i kącików zabaw;
 3. wyłączenie z użytku szatni, przechowalni ubrań, przedmiotów;
 4. dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet przynajmniej 4 razy dziennie oraz rekomendacja dla klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji;
 5. codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej;
 6. regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów;
 7. wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczącej:
 • mycia rąk,
 • dezynfekcji rąk,
 • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
 • zdejmowania i zakładania maseczki.

Źródło:

 1. Podstrona serwisu Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/rozwoj

Skomentuj