Choroba a urlop wypoczynkowy

Choroba a urlop wypoczynkowy

Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje i okoliczności, w których urlop wypoczynkowy może zostać przerwany. Jedną z nich jest choroba pracownika.

Co do zasady urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów bądź na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy w uzgodnionym terminie. Niemniej w praktyce dochodzi do sytuacji, kiedy to pracownik na skutek choroby nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w zaplanowanym i uzgodnionym z pracodawcą terminie bądź rozpoczęty urlop zostaje przerwany przez chorobę. Co w takiej sytuacji?

W przypadku, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy (art. 165 k.p.).

Zatem obowiązujące przepisy zapewniają pracownikowi w przypadku choroby prawo do zachowania niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego i w sytuacji, kiedy pracownik z powodu choroby nie może rozpocząć zaplanowanego wypoczynku może wykorzystać urlop w innym terminie. Przepis wskazuje, że pracodawca ma wręcz obowiązek, aby urlop wypoczynkowy przesunąć na późniejszy termin. Dzięki temu w sytuacji, kiedy choroba nie pozwoli pracownikowi na rozpoczęcie zaplanowanego i udzielonego urlopu wypoczynkowego zachowuje on prawo do tego urlopu. Niezdolność do pracy wyłącza możliwość korzystania z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem, w związku z czym udzielenie urlopu w okresie niezdolności do pracy jest prawnie niedopuszczalne, także wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę[1].

Wobec powyższego w przypadku, gdy pracownik z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby nie może rozpocząć udzielonego mu urlopu wypoczynkowego w uzgodnionym z pracodawcą terminie, wówczas będzie musiał urlop ten przesunąć na inny termin. Pracownik aby mógł wykorzystać te dni urlopu wypoczynkowego, których nie wykorzystał z powodu choroby, musi ponownie wnioskować do pracodawcy o udzielenie urlopu wypoczynkowego we wskazanym terminie, a pracodawca musi wyrazić zgodę na taki urlop. Pracownik nie może samowolnie na przykład po zakończonej chorobie rozpocząć urlopu bez zgody pracodawcy. Takie samowolne rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego mogłoby zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, a w konsekwencji skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika.


[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt II PK 123/09

Skomentuj