Choroba a urlop wypoczynkowy

Choroba a urlop wypoczynkowy

Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje i okoliczności, w których urlop wypoczynkowy może zostać przerwany. Jedną z nich jest choroba pracownika.

Nie ma przeszkód, aby pracodawca udzielił pracownikowi urlopu wypoczynkowego po zakończeniu trwania zwolnienia lekarskiego. Ustalenie terminu zależy wyłącznie od pracownika i zgody pracodawcy. Nawet w przypadku długotrwałej choroby trwającej dłużej niż 30 dni nie ma przeszkód do udzielenia po zakończeniu takiej choroby urlopu wypoczynkowego. Potwierdził to także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 marca 2008 r. (II PK 214/07), w którym stwierdził, że „nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni”[2]. Konieczność przeprowadzenia badań lekarskich po co najmniej 30-dniowej chorobie dotyczy bowiem tylko pracownika, który stawił się do pracy i zgłosił gotowość wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli pracownik chce od razu skorzystać z urlopu wypoczynkowego, nie ma konieczności przeprowadzania badań czy jest on zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku, należy to zrobić dopiero po powrocie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Przykład 1: Pracownikowi został udzielony urlop wypoczynkowy zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem urlopowym od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Następnie pracownik rozchorował się i przebywał na zwolnieniu lekarskim od dnia 7 czerwca 2018 r. do dnia 17 czerwca 2018 r. Co w takiej sytuacji?

W omawianym przykładzie pracownik nie może rozpocząć korzystania z urlopu wypoczynkowego w zaplanowanym terminie, w którym urlop ten został mu udzielony. W takiej sytuacji pracownik będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w innym terminie. Nowy termin urlopu pracownik musi ustalić z pracodawcą i musi mu zostać udzielony na obowiązujących u pracodawcy zasadach, np.: poprzez złożenie wniosku urlopowego i zgodę pracodawcy na skorzystanie w tych dniach z urlopu wypoczynkowego.

Zdarzają się w praktyce sytuacje, w których pracownik rozchoruje się po rozpoczęciu korzystania z urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku urlop wypoczynkowy zostaje przerwany. Przepisy przewidują, iż część urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej, przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym (art. 166 k.p.).

Dni urlopu wypoczynkowego, które pracownik wykorzystał po rozpoczęciu korzystania z urlopu wypoczynkowego, a w czasie których pracownik był zdrowy, zostają zaliczone pracownikowi jako wykorzystane z rocznej puli dni urlopu wypoczynkowego. Te dni, w których pracownik ma stwierdzoną niezdolność do pracy pracownik będzie miał prawo wykorzystać w terminie późniejszym.


[2] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07

Skomentuj