Co i gdzie wyrzucać – segregowanie odpadów medycznych

Co i gdzie wyrzucać – segregowanie odpadów medycznych

Segregacja odpadów medycznych jest bardzo ważna, gdyż niesegregowane odpady stanowią bowiem potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia, osób mających z nimi styczność.

Zbieranie i segregowanie odpadów powinno odbywać się w miejscu ich powstania. Należy je umieszczać w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych). Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych z uwzględnieniem powyższego podziału.

„Kłujący problem”

Niewłaściwa segregacja odpadów medycznych stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich osób, które mają z nimi styczność. Zwłaszcza są to osoby odpowiedzialne za zbieranie tych odpadów na terenie jednostek medycznych. Dokonują tego najczęściej firmy zewnętrzne, oferujące usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń.

Z danych uzyskanych w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz informacji od zakładów pracy zajmujących się segregacją odpadów medycznych i ich utylizacją wynika, że często zdarzają się tam wypadki związane z zakłuciem igłami lekarskimi i innym osprzętem medycznym, z powodu niewłaściwego ich gromadzenia.

Zużyte igły powinny być składowane w specjalnych pojemnikach z twardego plastiku, a następnie umieszczane w workach na odpady medyczne, które są odbierane przez firmy zajmujące się utylizacją takich odpadów. W rzeczywistości jednak wymagania nie zawsze są przestrzegane, a igły i inne ostre narzędzia medyczne składuje się w workach luzem, umieszcza w pojemnikach na odpady komunalne lub w workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (plastik, szkło). Firmy odbierające odpady nie mogą odmówić odbioru niewłaściwie składowanego odpadu, a ich pracownicy, z uwagi na zagrożenie biologiczne i epidemiologiczne, nie mogą sprawdzać zawartości worków oraz sposobu składowania. Niewłaściwe składowanie uwidacznia się zwykle w momencie, gdy dochodzi do zakłucia czy zranienia. Dzieje się to w trakcie chwytania i przenoszenia worków oraz podczas segregacji odpadów. Pracownicy odbierający odpady ranią się w obrębie kończyn górnych (chwytanie worków) i kończyn dolnych (przenoszenie worków), natomiast osoby segregujące odpady w sortowniach doznają obrażeń w obrębie dłoni.

Skutki tego typu wypadków mogą się okazać tragiczne dla poszkodowanych, a ewentualna choroba zakaźna (żółtaczka, HIV itp.) pojawia się dopiero po jakimś czasie od wypadku. Jeżeli poszkodowany zgłosi pracodawcy fakt zakłucia, wdrażane jest zwykle leczenie mające na celu zapobieżenie rozwojowi choroby zakaźnej. Niestety jest ono uciążliwe dla poszkodowanych i bardzo kosztowne. Wielu poszkodowanych nie zgłasza zakłucia, co może skutkować rozwojem choroby i zakażeniem innych osób w otoczeniu. Dodatkowo opóźnienie w zgłoszeniu podejrzenia choroby zawodowej może rodzić przeszkody natury formalnej.

Skala chorób związanych z tym zagrożeniem nie jest znana, natomiast w jednej z firm zajmujących się utylizacją odpadów medycznych występuje wysoki odsetek wypadków związanych z zakłuciami (9 wypadków na około 20 zatrudnionych na stanowisku pracy, w latach 2012-2016).

 (fragment materiału zaczerpnięty z Miesięcznika Państwowej Inspekcji Pracy nr 3/2019)

Skomentuj