Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Instrukcja zawiera zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jest to dokument pomocniczy dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów.

Na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

 Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana z uwzględnieniem charakterystyki danego budynku oraz przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, czy zakładzie procesów technologicznych. Nie może być instrukcji „uniwersalnych” , powielanych bez uwzględnienia specyfiki obiektu. 

 Instrukcja przeciwpożarowa powinna w szczególności uwzględniać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 2. odległości od obiektów sąsiadujących,
 3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 8. warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony,

9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Skomentuj