Co warto wiedzieć o kontrolach PIP i PIS?

Co warto wiedzieć o kontrolach PIP i PIS?

Kontrole prowadzone przez PIP i PIS mogą spotkać każdą firmę. O ile wizyty Państwowej Inspekcji Pracy nikogo nie dziwią, o tyle kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wywołuje zdziwienie w zakładach pracy.

Zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna mogą skontrolować każdy zakład pracy, bez względu na branże. Wielu pracodawców mylnie kojarzy Państwową Inspekcję Sanitarną tylko z kontrolami przeprowadzanymi w stołówkach czy szpitalach, jednak to właśnie również ten organ nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP, podobnie jak PIP.

Zakres kontroli PIP

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy w szczególności legalność zatrudnienia oraz stosowanie się do zasad i przepisów BHP.

Kontrole z zakresu prawa pracy prowadzone przez PIP dotyczą m.in.:

 • legalności zatrudnienia,
 • ewidencji czasu pracy pracowników,
 • wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem,
 • akt osobowych, m.in.: badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • opłacania składek na Fundusz Pracy.

Oprócz tego Państwowa Inspekcja Pracy:

 • wydaje i cofa zezwolenia na zatrudnianie dzieci,
 • ma prawo wnieść powództwo, a za zgodą osoby zainteresowanej – ma prawo do uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • udziela, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia pracowników,
 • ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Kontrole z zakresu bhp prowadzone przez PIP dotyczą m.in:

 • stosowania środków zapobiegających wypadkom, tym samym PIP bada okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym – analizowanie przez PIP przyczyn chorób zawodowych,
 • wyrobów wprowadzanych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełnienia przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bhp, określonych w odrębnych przepisach,
 • przestrzegania wymagań bhp, określonych w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006 (WE).

Zakres kontroli tego organu może być rozszerzony o dodatkowe aspekty jeżeli prowadzona jest działalność w zakresie m.in.: agencji zatrudnienia.

Skomentuj