Co z badaniami i szkoleniami BHP na czas koronawirusa?

Co z badaniami i szkoleniami BHP na czas koronawirusa?

Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP.

Główny Inspektor Pracy mając na względzie sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz biorąc pod uwagę opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zarażeniami SARS-CoV-2, jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br. dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników (wynikających z art. 229 ustawy Kodeks pracy), proponuje następujące rozwiązania:

 1. zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy
  Pracownicy po odwołaniu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami;
 2. utrzymanie obowiązku niedopuszczenia do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;
 3. dopuszczenie możliwości przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z:
 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy,
 • przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 1. dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności:
 • z zakresu przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń;

Komentarze (3)

Badania ONLINE

PROFILAKTYK - 6 kwietnia 2020 20:41

W czasie epidemii wykonaj u mnie badania medycyny pracy WSTĘPNE i KONTROLNE online bez wychodzenia z domu (badania okresowe pozostają ważne i będą ważne w okresie 60 dni po odwołaniu stanu epidemii). Jak uzyskać orzeczenie? Opis krok po kroku na stronie https://gabinet-lekarski-usg-pawe-jaranowski.business.site/

uprawnienia energetyczne

Marek Zdeb - 3 kwietnia 2020 09:48

Co z pracownikami którym kończą się uprawnienia energetyczne. Co ze szkoleniami i jak przeprowadzać egzaminy, nigdzie nie znalazłem żadnego wyjaśnienia.

Brak badań okresowych

Arleta - 2 kwietnia 2020 12:33

I co z pracownikiem, który nie ma przeprowadzonych badań lekarskich i nie został dopuszczony do pracy? Co z wypłatą wynagrodzenia? Czy taki pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym bez prawa do wynagrodzenia, czy należy mu się wynagrodzenie za czas gotowości?

Skomentuj