Co zmieni się w okresowych szkoleniach BHP?

Co zmieni się w okresowych szkoleniach BHP?

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie tzw. Pakietu MŚP, który to m.in. zniesie obowiązek przeprowadzenia okresowych szkoleń BHP dla niektórych grup pracowników administracyjno-biurowych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym czyli tzw. Pakiet MŚP wprowadza zmiany m.in. w podatku dochodowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o rachunkowości, kodeksie cywilnym, kodeksie spółek handlowych, VAT, a także w Kodeksie pracy. Dla osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy szczególne znaczenie będą miały dwie planowe zmiany które dotyczą:

  1. Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników;
  2. Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

Proponowane zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczą zniesienia obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakładach pracy, w których przeważający rodzaj działalności znajduje się w grupie dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zmiana obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych dotyczy poniższych 18 grup działalności:

Lp.

 

Grupy działalności

Liczba pracodawców*

Liczba zatrudnionych wraz z pracodawcą*

1.

Produkcja odzieży

6 181

88 289

2.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

1 463

27 671

3.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi: naprawa pojazdów samochodowych

 

33 414

 

231 877

4.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

58 833

724 692

5.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 

108 085

 

1 097 699

6.

Transport lotniczy

68

4 244

7.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

29 887

301 039

8.

Informacja i komunikacja

14 604

296 408

9.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

12 896

357 991

10.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

14 922

182 138

11.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

58 479

535 041

12.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 

 

 

2 216

 

 

 

17 096

13.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

2 376

218 166

14.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 

3 459

 

77 736

15.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 

6 943

 

1 129 727

16.

Edukacja

34 001

1 150 252

17.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

10 940

173 715

18.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 

40 348

 

286 512

*Dane o płatnikach składek prowadzących działalność w wybranych grupach działalności. Dane z bazy ZUS (stan na 30 czerwca 2017 r.)

Skomentuj