Czas pracy maszynistów

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z raportem Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo pracy na kolei – przestrzeganie przepisów o czasie pracy”.

Powstał on w oparciu o wyniki tegorocznych kontroli czasu pracy maszynistów zatrudnionych u przewoźników kolejowych.

Przybliżając temat, główny inspektor pracy Roman Giedrojć podkreślił, że redukcja skali nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy jest jednym z priorytetów działania PIP. Dlatego inspekcja stara się monitorować takie branże jak kolejnictwo, w których nieprzestrzeganie norm czasu pracy ma przełożenie nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale także innych osób.

Szczegółowe wyniki kontroli czasu pracy maszynistów omówiła dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin. Kontrole objęły 56 przewoźników z całej Polski, zatrudniających maszynistów na podstawie umów o pracę. Uchybienia stwierdzono u prawie wszystkich przewoźników.

Szczególne zaniepokojenie inspektorów pracy wzbudziła skala naruszeń dotyczących zapewnienia tygodniowego odpoczynku oraz zatrudniania pracowników ponad dopuszczalne limity godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu. Występowały również problemy z realizacją innych uprawnień związanych z zapewnieniem pracownikom czasu wolnego w odpowiednim wymiarze i terminie. Istotnym uchybieniem było nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Porównanie wyników tegorocznych kontroli z wynikami podobnego badania przeprowadzonego przez PIP w 2013 r. wskazuje na poprawę stanu przestrzegania przepisów o czasie pracy w odniesieniu do maszynistów. Ograniczona została zwłaszcza liczba przypadków niewłaściwego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych oraz nieudzielania maszynistom określonego przepisami odpoczynku dobowego.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do pracodawców przewidziane ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy wystąpienia o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń nałożono grzywny w drodze mandatów karnych.

W przyjętym w innym punkcie obrad stanowisku Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok przyszły. Z pozytywną opinią członków ROP spotkał się także wniosek głównego inspektora pracy w sprawie odwołania Dawida Barana ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie w związku ze złożoną rezygnacją.

Uczestnicy obrad wysłuchali informacji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat zadań PIP wynikających z wdrożenia do polskiego prawa przepisów unijnych rozszerzających kompetencje inspekcji pracy na poradnictwo prawne dla obywateli państw UE, którzy korzystają ze swobodnego przepływu pracowników. W informacji zwrócono uwagę, że dotychczas liczba zapytań kierowanych do PIP jest niewielka, a ich tematyka nie jest szczególnie skomplikowana. Inspekcja pracy jest dobrze przygotowana do realizacji nowego zadania.

W uchwalonym podczas posiedzenia stanowisku w sprawie systemu szkoleń bhp, oceny skuteczności i nadzoru nad jakością szkoleń Rada Ochrony Pracy zaleciła m.in. nowelizację rozporządzenia ministra gospodarki dotyczącego szkoleń bhp w kierunku wprowadzenia wymagań kompetencyjnych dla jednostek szkolących oraz ustanowienia zasad ich oceny i nadzoru nad jakością świadczonych usług. Miałby ponadto powstać ogólnodostępny rejestr jednostek edukacyjnych realizujących szkolenia z zakresu bhp na podstawie oceny spełnienia przez nie podstawowych wymagań. Ich spełnienie powinno stanowić podstawę kontroli przeprowadzanych przez PIP.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, wzięli udział dyrektorzy departamentów Głównego Inspektoratu Pracy: Nadzoru i Kontroli – Krzysztof Kowalik oraz Legalności Zatrudnienia – Jarosław Leśniewski.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj