Czas pracy osób niepełnosprawnych - czy to się opłaca?

Czas pracy osób niepełnosprawnych - czy to się opłaca?

Mniejszy wymiar czasu pracy, dodatkowe przerwy na regenerację, dodatkowy urlop na cele rehabilitacyjne. Czy zatrudnianie osób z niepełnosprawnością się opłaca?

Zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o rehabilitacji, czas pracy pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Ponadto art. 17 daje niepełnosprawnym pracownikom prawo do 15 – minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy.

Kolejne ograniczenie czasu pracy niepełnosprawnego pracownika nakłada na nas artykuł 19 i 20 ustawy. Przyznaje on osobom niepełnosprawnym prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku oraz 21 dni zwolnienia od pracy na cele rehabilitacyjne lub na badania specjalistyczne.

Jak więc widać, ustawa o rehabilitacji nakłada dość liczne ograniczenia czasu pracy niepełnosprawnych pracowników w porównaniu z czasem pracy pracowników pełnosprawnych. Czy zatem pracodawcom opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne? Przecież przywileje zmniejszające czas pracy pracowników z niepełnosprawnością niejako z góry powodują, że będzie on mniej wydajny. Jednak jest to tylko jedna strona medalu.

Artykuł 21 ustawy obliguje pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do zatrudniania co najmniej 6 % niepełnosprawnych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawcy nie osiągający 6 – procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobligowani są do obowiązkowych comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistą liczbą zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników.

Skomentuj