Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Wiele firm z powodu pandemii staje w obliczu problemów kadrowych. Część z nich musi ograniczyć zatrudnienie, część uzupełnić braki personalne. Możliwość czasowego powierzenia innej pracy zatrudnionemu daje zakładom pracy szansę poradzenia sobie z tymi problemami.

Skierowanie zatrudnionego do wykonywania innej pracy jest możliwe, w przypadku spełnienia poniższych warunków:

  • powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika –

kwalifikacje pracownika to nie tylko jego przygotowanie, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, czy niezbędne umiejętności, ale również jego predyspozycje psychiczne, właściwości psychofizyczne i  zdolność do wykonywania konkretnych zadań z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Pracownikowi wykwalifikowanemu pracodawca nie może powierzyć pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji lub pracy wymagającej znacznie niższych kwalifikacji,

  • przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika,
  • okres powierzonej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym –

powierzenie pracownikowi innej pracy niż ta, która została określona w umowie o pracę nie może przekroczyć trzech miesięcy w roku kalendarzowym –  okres oddelegowania pracownika może być wykorzystywany w sposób nieprzerwany, jak i w częściach. Istotny jest faktyczny czas wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Jeżeli pracownik nie świadczył pracy np. z powodu nieobecności wywołanej chorobą – okres powierzenia pracy ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy. Jeśli po upływie okresu czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy pracodawca chce, aby zatrudniony wciąż pozostał na tym stanowisku, powinien dokonać należnych zmian w treści umowy o pracę.

  • wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy

potrzebami pracodawcy określa się potrzeby zakładu pracy, nie tylko komórki organizacyjnej miejsca pracy, do której kieruje się pracownika.

Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy nie wymaga formy pisemnej. Jednak mając na uwadze względy dowodowe warto ją zachować – wzór  czasowego skierowania pracownika do wykonywania innej pracy.

Pracownik może kwestionować w sądzie pracy zasadność powierzenia mu innej pracy. W przypadku kiedy pracownik odmówi świadczenia pracy na powierzonym mu stanowisku, a wszystkie niezbędne warunki zostały spełnione, pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie, o którym mowa w artykule, daje możliwość przeprowadzenia ruchów kadrowych, które w obecnych czasach mogą bardzo pomóc przedsiębiorcom. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie ograniczone czasowo. Chcąc działać długofalowo należy przeprowadzić zmiany w umowach z pracownikami.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Źródło pomocnicze:

  1. www.pip.gov.pl

Skomentuj