Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Pracę nad ustawą „antyodorową” trwają już od kilku lat, jednak nigdy nie osiągnęły swojego finału. Czy tym razem Inspekcja Ochrony Środowiska wprowadzi przepisy związane z eliminowaniem uciążliwych zapachów?

Problem uciążliwości zapachowej istnieje od dawna. Już od 2011 r. trwały pracę nad stworzeniem ustawy, która miałaby regulować kwestie związane z przeciwdziałaniem uciążliwości zapachowej. Do tej pory jednak, nie udało się wprowadzić w życie żadnej jednolitej ustawy regulującej te kwestie. Prace nad projektem nigdy nie osiągnęły finalnego efektu ze względu na trwające spory pomiędzy stroną przedsiębiorców, stowarzyszeniami lokalnych mieszkańców i ekologów, a rządem.

Narastający problem zmusza jednak do działania, dlatego też Minister Środowiska ze względu na priorytetowość zagadnienia uciążliwości zapachowej udzielił Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska upoważnienia do opracowania i prowadzenia procesu legislacyjnego projektu ustawy, która regulować będzie postępowanie mające na celu przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej.

Ze względu na rosnącą świadomość społeczną, a także rozbudowę przestrzenną miast, która powoduje zbliżanie się osiedli do fabryk i hal oraz ciągle rozwijające się działalności gospodarcze, uciążliwy zapach staje się przyczyną wielu interwencji zgłaszanych do Inspekcji Ochrony Środowiska.

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. rozpatrzyły ponad 1 tysiąc skarg, które dotyczyły uciążliwości zapachowej. Najwięcej skarg dotyczyło m.in. eksploatacji oczyszczalni ścieków, wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz nieprzestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Skargi dotyczyły ponadto: ferm zwierząt, zakładów przemysłowych, składowisk odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami.

Obecnie organy Inspekcji Środowiska podejmują kontrole, które maja na celu zidentyfikowanie źródeł uciążliwości zapachowej. Wyniki już podjętych kontroli wskazują na zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. niewłaściwe magazynowanie odpadów, czy niewłaściwe postępowanie z nawozami naturalnymi.

Projektowana ustawa będzie uwzględniała już istniejące dokumenty nieposiadające jednak mocy prawnej, w tym: Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, ekspertyzy, m.in. "Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej" – opracowane przez Ministerstwo Środowiska oraz projekt ustawy o zapobieganiu uciążliwości zapachowej, który został opracowany 10 lat temu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Skomentuj