Czy pracownicy będą zwolnieni ze wstępnych badań?

Czy pracownicy będą zwolnieni ze wstępnych badań?

Rząd przyjął projekt Pakietu Przyjazne Prawo, który zawiera kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Projekt ustawy przygotowany przez MPiT zakładał m.in. zmiany w odbyciu wstępnych badań lekarskich.

Co prawda Rząd przyjął projekt Pakietu Przyjazne Prawo przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jednak zmian w odbywaniu wstępnych badań lekarskich nie będzie.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich w przypadku, kiedy posiada on już aktualne orzeczenie lekarskie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 229 § 11 Kodeksu pracy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w przypadku zmiany pracodawcy jest ważne 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Po upływie tego terminu pracownik, nawet jeżeli będzie wykonywał pracę tego samego rodzaju i w tych samych warunkach, musi przejść wstępne badania lekarskie pomimo posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Zgodnie z proponowaną zmianą art. 229 § 11 Kodeksu pracy – z której się wycofano, pracodawca nie musiałby kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, jeżeli osoba ta przedstawiłaby aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie musiałyby odpowiadać warunkom pracy występującym na danym stanowisku pracy. Z uwagi na specyficzny charakter prac szczególnie niebezpiecznych ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich nie korzystałyby osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania tego rodzaju prac.

Według wnioskodawcy projektu obecne brzmienie art. 229 § 11 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nieuzasadniony obiektywnymi kryteriami obowiązek, który zwiększa koszty ich działalności oraz zmniejsza efektywność przedsiębiorstw. Zaproponowana zmiana miałaby sprzyjać mobilności pracowników oraz służyłaby uelastycznieniu procesu zatrudnienia.

Związki zawodowe oraz Państwowa Inspekcja Pracy oceniła projektowaną zmianę negatywnie

To za sprawą uwag Państwowej Inspekcji Pracy oraz związków zawodowych proponowana zmiana w Kodeksie Pracy została wycofana.

Skomentuj