Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

Czy możliwe jest wykonywanie szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni? Czy pracodawca musi w takiej sytuacji zatrudnić pracownika służby bhp na umowę cywilnoprawną?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w spawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia mogą być organizowane przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Przez jednostkę organizacyjną należy rozumieć:

  1. placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  2. szkołę ponadgimnazjalną,
  3. jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
  4. stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  5. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinni spełnić przesłanki wymienione w § 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp, m.in. zapewnić wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Pod pojęciem przygotowania dydaktycznego należ rozumieć ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych, odpowiednich dla określonych grup uczestników i poszczególnych rodzajów szkolenia.

Podsumowując powyższe rozważania - pracodawca nie może od pracowników służby bhp zatrudnionych w swoim zakładzie wymagać przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w czasie wykonywania zadań służbowych dotyczących pełnienia obowiązków służby bhp, dodatkowo pracownicy Ci nie mogą przeprowadzać tych szkoleń w czasie pracy w oparciu o umowę o pracę, nawet z własnej inicjatywy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 z późn. zm.).

Komentarze (1)

zapytanie dot. artykułu

Bolesław_M - 1 stycznia 2019 22:07

dzień dobry. jestem inspektorem (dyplom technika) bhp na etacie, mam kilkunasto letnie doświadczenie, chciałbym szkolić okresowo pracowników z grupy "robotniczej", nie kierowników itp. czy podział i zapis w umowie o prace, na przykład podział mojego etatu na 7/8 wykonywania zadań służby bhp a pozostałe 1/8 etatu prowadzenie szkoleń okresowych dla grupy robotniczej - miałby sens. Firma, w której pracuję ma dość wąską specjalizację prac, poza pracownikami administracyjnymi mam w firmie 3 może 4 grupy/typy zawodów

Skomentuj