Czy wynagrodzenie minimalne to to samo co najniższe?

Niejednokrotnie na gruncie przepisów prawa możemy spotkać się z funkcjonowaniem dwóch różnych pojęć odnoszących się do wynagrodzenia za pracę, tj. z wynagrodzeniem minimalnym oraz wynagrodzeniem najniższym.

Przykładem takiego stanu rzeczy może być chociażby przepis art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym(J.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 963, z późn. zm.), zgodnie z którym opłaty za sprawdzenie kwalifikacji, których posiadanie wymagane jest do obsługi niektórych urządzeń technicznych, pobierane są w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia za pracę (na chwilę obecną jest to 152 zł).

Przykładem przeciwstawnym może być natomiast przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr. 89. poz. 828, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji ustalona została na poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (jest to zatem na chwilę obecną 168 zł).

Dokonując bardzo prostej analizy (z językowego punktu widzenia) można by dojść do przekonania, że te dwa pojęcia są tożsame i oznaczają dokładnie to samo. Skąd zatem takie różnice w wysokości opłat, skoro generalnie mowa o tym samym?

Nie jest tak jednak do końca, jakby się nam mogło wydawać. Otóż, z prawnego punktu widzenia okazuje się, że taki pogląd jakoby wynagrodzenie najniższe i minimalne oznaczało to samo, jest jednak błędny, a pojęcia te oznaczają dokładnie co innego!

Na początek trochę historii. Poziom najniższego wynagrodzenia określany był w naszym kraju od 1956 r. Rola tego świadczenia ulegała zmianom w ciągu szeregu lat, zawsze stanowiąc kategorię określającą gwarantowane przez Państwo minimalne wynagrodzenie za pracę.

Istotną zmianę przyniósł jednak rok 2003 kiedy to zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), w ramach której doszło do rozróżnienia terminologii na wynagrodzenie najniższe i minimalne.

Analizując obowiązującą ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę odnajdziemy w art. 25 zasadę, w myśl której „ilekroć w przepisach prawa jest mowa o «najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników» przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł”.

Konkludując i odpowiadając na postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie „czy wynagrodzenie najniższe oznacza to samo co wynagrodzenie minimalne?” wyraźnie stwierdzić należy – nie.

Wynagrodzenie najniższe i minimalne to dwa różne pojęcia określające dwie różne kwoty: najniższe wynoszące 760 zł oraz wynagrodzenie minimalne, którego wysokość ustalana jest w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub rozporządzenia Rady Ministrów (aktualnie wynoszące 1680 zł).

Cała sztuka sprowadza się zatem do umiejętności wyraźnego rozróżnienia tych dwóch pojęć, tak aby nie dochodziło do nieporozumień.

Skomentuj