Czynniki niebezp. – pola i promieniowanie elektromag.

Skutki ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne zależą od częstotliwości i natężenia pola oraz od przestrzennego rozkładu pola i czasu ekspozycji. Oddziaływanie pola może być bezpośrednie i pośrednie.

Sposób oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka

Zagrożenie bezpośrednie w wyniku działania pola elektromagnetycznego:

efekt termiczny – efekt szkodliwy biologicznie, spowodowany lokalnym prze­grzaniem części ciała lub całego ciała na skutek absorpcji energii wytworzonej przez pola elektromagnetyczne:

 – występuje głównie w zakresie rezonansowymi mikrofalowym,

 – bardzo niebezpieczny dla niedostatecznie ukrwionych części ciała, jak np. gał­ki oczne czy jądra u mężczyzn,

 – przy dużych gęstościach mocy może dochodzić do wewnętrznych wylewów, zakłóceń hormonalnych oraz efektów teratogennych,

pobudzenie nerwów:

 – na skutek przepływu prądu o znacznym natężeniu może dojść do odczuwalne­go drżenia, skurczów mięśni, także oddechowych,

 – możliwe jest migotanie komór sercowych (stymulacja nerwów jest zauważalna przy silnych polach niskiej częstotliwości),

efekt słuchowy – zjawisko słyszenia trzasków przy ekspozycji na impuls, zmodu­lowane pola mikrofalowe, przechodzące w brzęczenie i gwizd wraz ze wzrostem przetwarzania impulsów.

W bezpośredniej odległości od przemysłowych i telekomunikacyjnych źródeł dużych mocy pracownicy powinni:

  • korzystać z odzieży ekranującej,
  • korzystać z okularów mikrofalowych,
  • nie stawać przed antenami radiolokacyjnymi,
  • bezwzględnie przestrzegać zakazu przebywania w strefie niebezpiecznej.

Skomentuj