Czynniki niebezpieczne – czynniki chemiczne

Substancje chemiczne występują w powietrzu jako gazy, aerozole, pary, ciecze lub ciała stałe. Wchłanianie ich następuje głównie drogą oddechową, przez skórę i z przewodu pokarmowego.

Substancje chemiczne – pierwiastki chemiczne lub ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego,z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji.

Mieszanina – mieszanina lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby sub­stancji. Substancje chemiczne i ich mieszaniny powinny być odpowiednio opakowane i ozna­kowane.

Obecnie wprowadzany jest nowy system oznaczania i klasyfikacji czynników chemicz­nych GHS. System wprowadzany jest przez rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (rozpo­rządzenie CLP). System ten od 1 grudnia 2010 r. stosowany jest do substancji chemicz­nych, a od 1 czerwca 2015 r. także do mieszanin chemicznych. Oznakowanie w obydwu systemach, a także przykład znakowania w nowym systemie przedstawiono w poniższych tabelach.

Skomentuj